Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 71

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrę i Klinikę Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje:
§ 1
 1. Z dniem 1 października 2006 r. przekształca się Katedrę i Klinikę Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrę i Klinikę Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (nazwa w języku angielskim: The Chair and Clinic of Allergology, Clinical Immunology and Internal Diseases) na Wydziale Lekarskim.
 2. Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych przejmuje w całości:
  1. zadania dydaktyczne, naukowo-badawcze oraz kliniczne w zakresie alergologii, immunologii klinicznej i chorób wewnętrznych, realizowane dotychczas przez Katedrę i Klinikę Alergologii i Chorób Wewnętrznych,
  2. dotychczasowe pomieszczenia oraz wyposażenie Katedry i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych.
 3. Dotychczasowi pracownicy Katedry i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych stają się odpowiednio pracownikami Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych.
§ 2
 1. Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych zachowuje do odwołania skrót literowo-cyfrowy L001, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 24/02 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
 2. W załączniku do zarządzenia Nr 31 Rektora UMK z dnia 23 maja 2006 r. dotyczącego zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Lekarskiego dopisuje się:
   
  "16 47 00 00 00 - Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych".
   
 3. W załączniku nr 3 do Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części VII pkt 1 "Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych" otrzymuje brzmienie:
   
  "Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych".
   
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 19 września 2006 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt