Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 71

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany nazwy specjalności prowadzonej na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Od roku akademickiego 2013/2014 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku: zarządzanie, prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, zmienia się nazwę specjalności "zarządzanie w regionie" na "zarządzanie rozwojem miasta i regionu".
  2. Studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku: zarządzanie w specjalności "zarządzanie w regionie", studiują według programu i planu studiów przewidzianego dla tej specjalności, aż do planowanego zakończenia cyklu kształcenia.
§ 2
  1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwala program i plan studiów dla specjalności, o której mowa w § 1.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt