Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 70

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 122 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 4 - 7 uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r., w spraw zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 1, poz. 22 ze zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania, zmienionym zarządzeniem Nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2012 r. dotyczącym zmiany zarządzenia Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Planowane przychody i koszty kursu danej edycji określane są w preliminarzu. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs, zwanej dalej jednostką, składa preliminarz do zatwierdzenia rektorowi (właściwemu prorektorowi) najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć."
 2. § 4 otrzymuje brzmienie:
  "§ 4
  Preliminarz uwzględnia:
  1. w przypadku studiów niestacjonarnych:
   1. planowane przychody poszczególnych kierunków i lat studiów,
   2. narzut na koszty pośrednie w wysokości 60% przychodów,
   3. planowane koszty bezpośrednie,
   4. planowaną rezerwę na niemożliwe do przewidzenia zmniejszenie przychodów.
  2. w przypadku studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem pkt. 2a:
   1. planowane przychody edycji studiów,
   2. narzut na koszty pośrednie w wysokości 30% przychodów,
   3. narzut wydziału w wysokości 5% przychodów,
   4. planowane koszty bezpośrednie,
   5. narzut zysku w wysokości 15% przychodów.
      2a) w przypadku pierwszej edycji studiów podyplomowych:
   1. planowane przychody edycji studiów,
   2. planowane koszty bezpośrednie,
   3. narzut wydziału w wysokości 5% przychodów,
   4. narzut na koszty pośrednie w wysokości 10% przychodów,
   5. narzut zysku w wysokości 10% przychodów.,
  1. w przypadku kursów dokształcających:
   1. planowane przychody edycji kursu,
   2. narzut na koszty pośrednie w wysokości 10% przychodu,
   3. narzut jednostki w wysokości 30% przychodów,
   4. planowane koszty bezpośrednie,
   5. narzut zysku w wysokości 10% przychodów."
 3. w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "pkt 4 Koszty godzin dydaktycznych realizowanych w ramach pensum  są wyceniane są według stawki w wysokości połowy średniej stawki wynagrodzenia w Uczelni (kampusie toruńskim lub bydgoskim) dla danego stanowiska za czynności dydaktyczne, obliczonej przez podzielenie połowy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, obowiązującego w styczniu danego roku, przez liczbę godzin pensum obowiązującego dla danego stanowiska, powiększonej o narzuty określone przez rektora."
 4. § 7 otrzymuje brzmienie:
  "§ 7
  Do dyspozycji wydziału pozostaje:
  1. 40% przychodów uzyskanych z wpływów pochodzących z odpłatności za studia niestacjonarne w danym roku akademickim, będących źródłem finansowania wydatków w ramach kosztów bezpośrednich, o których mowa w § 4 pkt. 1c),
  2. 55% przychodów uzyskanych z wpływów pochodzących z odpłatności za studia podyplomowe, będących źródłem finansowania wydatków w ramach kosztów bezpośrednich oraz narzutu na rzecz wydziału, o których mowa w § 4 pkt. 2c) i d), z zastrzeżeniem ust. 2.
  3. 80% przychodów uzyskanych z wpływów pochodzących z odpłatności za kurs, będących źródłem finansowania wydatków w ramach kosztów bezpośrednich oraz narzutu na rzecz jednostki, o których mowa w § 4 pkt. 3 c) i d)
 5. W czasie pierwszej edycji studiów podyplomowych do dyspozycji wydziału pozostaje 80% przychodów uzyskanych z wpływów pochodzących z odpłatności za studia podyplomowe, będących źródłem finansowania wydatków w ramach kosztów bezpośrednich oraz narzutu na rzecz wydziału, o których mowa w § 4 pkt. 2a lit. b) i c).
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2013 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2013/2014.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 28 maja 2013 r. - Preliminarz studiów niestacjonarnych
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 28 maja 2013 r. - Preliminarz studiów podyplomowych
dokument Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 28 maja 2013 r. - Preliminarz kursów dokształcających

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt