Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 stycznia 2013 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572), § 122 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 8 i 22, uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013, wprowadza się następującą zmianę:
w § 2, w części dotyczącej Wydziału Nauk Pedagogicznych dodaje się pozycje:

lp. wyszczególnienie 2012/2013
semestr
I
semestr
II
semestr
III
semestr
IV
odpłatność
za całość
VIII Wydział Nauk Pedagogicznych          
9 S.P. w zakresie rehabilitacji wzroku osób słabo widzących          
         I-III semestr (nowa edycja) 3 000 3 000 3 000 - 8 650
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. z mocą obowiązującą od semestru letniego 2012/2013.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt