Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 69

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie rodzaju i wysokości stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się stawki wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK, w następującej wysokości:
 1. stawki za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich:
  1. dla profesorów zwyczajnych - 60,00 zł,
  2. dla profesorów nadzwyczajnych posiadających tytuł naukowy - 57,00 zł,
  3. dla profesorów nadzwyczajnych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora - 53,00 zł,
  4. dla docentów i adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego - 51,00 zł,
  5. dla adiunktów i starszych wykładowców posiadających stopień naukowy doktora - 49,00 zł,
  6. dla starszych wykładowców nieposiadających stopnia naukowego doktora oraz asystentów posiadających stopień naukowy doktora - 48,00 zł,
  7. dla asystentów - 33,00 zł,
  8. dla wykładowców, lektorów i instruktorów - 31,00 zł,
 2. stawki godzinowe za zajęcia dydaktyczne (stawka za 1 godzinę zajęć dydaktycznych, tj. 45 minut) zlecone na podstawie umowy cywilnoprawnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, osób niebędącym pracownikami UMK oraz doktorantów UMK:
  1. dla profesorów i doktorów habilitowanych - 52,00 zł,
  2. dla doktorów - 40,00 zł,
  3. dla magistrów i licencjatów/specjalistów z wieloletnią praktyką - 28,00 zł,
 3. stawki dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za:
  1. czynności administracyjne, biblioteczne itp. - w wysokości stawki godzinowej wynikającej z ich płacy zasadniczej powiększonej o 70%,
  2. czynności usługowe wymagające kwalifikacji rzemieślniczych - 10,50 zł za godzinę,
  3. czynności proste (sprzątanie, prace fizyczne, dyżury w szatni itp.) - 8,00 zł za godzinę.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt