Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 68

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 maja 2013 r.

Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa tryb i zasady przyznawania oraz odbywania stażu studenckiego oraz absolwenckiego w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IV, działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej "stażem".
 2. Staż ma na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie studentom i absolwentom startu zawodowego.
§ 2
 1. Staże przyznawane są na zasadach konkursu.
 2. Staże przyznaje komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na wniosek Koordynatora Projektu, zwana dalej "Komisją".
 3. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  1. ogłoszenie konkursu poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  2. sprawdzenie poprawności złożonych wniosków i ich ocena,
  3. ustalenie list rankingowych studentów oraz absolwentów ubiegających się o staż,
  4. ustalenie list stażystów,
  5. wydawanie decyzji w sprawie przyznania stażu.
 4. Liczbę staży określi Komisja w ogłoszeniu o konkursie. Komisja może określić limit dla każdego kierunku zamawianego.
§ 3
 1. Staże mogą być przyznane na dwa lub trzy miesiące.
 2. Jeden miesiąc stażu odpowiada 168 godzinom pracy.
 3. Staż może odbywać się w okresie dłuższym niż wskazany w ust.1
 4. Stażysta jest zobowiązany do zrealizowania liczby godzin proporcjonalnej do przyznanego stażu.
 5. Stażysta w ciągu miesiąca musi odbyć nie mniej niż 84 godziny stażu.
 6. Staż studencki musi zakończyć się do dnia 31 grudnia roku, w którym został przyznany.
 7. Staż absolwencki musi zakończyć się w ciągu roku od daty ukończenia studiów.

Tryb i zasady przyznawania stażu

§ 4
 1. O staż może ubiegać się student, który ukończył 3 rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów drugiego stopnia oraz absolwent studiów pierwszego lub drugiego stopnia, który podjął studia w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust.1 i spełnił łącznie następujące warunki:
  1. złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane do realizacji w semestrze poprzedzającym konkurs o staż zgodnie z planem studiów na danym kierunku,
  3. nie jest warunkowo wpisany na wyższy rok lub semestr studiów na kierunku zamawianym
  4. nie otrzymał wcześniej stypendium stażowego w ramach projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu",
  5. uczestniczył w dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia przewidzianych na danym kierunku zamawianym,
  6. nie powtarzał semestru lub roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów.
 2. Student lub absolwent zainteresowany podjęciem stażu może:
  1. wybrać firmę lub przedsiębiorstwo, zwane dalej "Zakładem pracy", z listy, którą ogłasza Koordynator Projektu lub,
  2. znaleźć Zakład pracy, który będzie gotowy przyjąć go na staż.
 3. Student lub absolwent nie może odbywać stażu w Zakładzie pracy, w którym:
  1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
  2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  4. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
 4. Student lub absolwent ubiegający się o staż jest zobowiązany okazać w Zakładzie pracy list intencyjny, którego wzór określa Załącznik* nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Gotowość przyjęcia studenta lub absolwenta na staż Zakład pracy potwierdza w formie listu intencyjnego opatrzonego pieczątką i podpisem osoby uprawnionej, którego wzór określa:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - Załącznik* nr 2, do niniejszego Regulaminu,
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) - Załącznik* nr 3, do niniejszego Regulaminu.
§ 5
 1. Prawo do stażu Komisja ustala na podstawie wniosku studenta lub absolwenta o przyznanie stażu, którego wzór określa Załącznik* nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku o przyznanie stażu student dołącza następujące dokumenty:
  1. potwierdzenie gotowości przyjęcia na staż ze strony Zakładu pracy, o którym mowa w § 4 ust. 5,
  2. zgodę opiekuna pracy dyplomowej lub, jeśli student nie posiada jeszcze opiekuna pracy dyplomowej, innego wskazanego przez dziekana nauczyciela akademickiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, na odbycie stażu w określonym Zakładzie pracy,
  3. oświadczenie, iż nie zachodzi niedozwolone podwójne finansowanie, którego wzór określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
  4. oświadczenie o braku powinowactwa lub pokrewieństwa z właścicielem lub współwłaścicielem Zakładu pracy oraz oświadczenie o braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, którego wzór określa Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,
  5. inne dokumenty potwierdzające: aktywną pracę na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w szczególności: udział w konkursach i zawodach, w których student lub absolwent reprezentował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; posiadanie publikacji; wygłoszenie referatu na konferencji naukowej.
 3. Do wniosku o przyznanie stażu absolwent dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3-5.
 4. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 student lub absolwent składa w Dziekanacie Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
§ 6
 1. Proces kwalifikacji na staż składa się z dwóch etapów:
  1. etap I - ocena doboru Zakładu pracy w przypadku, o którym mowa w §4 ust.2 pkt 2,
  2. etap II - ocena wyników studiów oraz osiągnięć studentów lub absolwentów.
 2. W etapie I Komisja ocenia na podstawie ramowego programu stażu wybór Zakładu pracy pod względem zgodności planowanego stażu z oczekiwaną sylwetką absolwenta danego kierunku. Do drugiego etapu zakwalifikowani są studenci oraz absolwenci, których wybór Zakładu pracy uzyska pozytywną ocenę.
 3. W drugim etapie oceniane są wyniki studiów oraz osiągnięcia studenta lub absolwenta. Szczegółowe kryteria oceny określa poniższa tabela.

  L.p. Elementy oceny uwzględniane w II etapie konkursu Liczba punktów MLP*
  1. Średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z przedmiotów zaliczonych przez studenta w trakcie studiów na danym stopniu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. wysokość średniej x 3 15.00
  2. Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych (opublikowane lub przyjęte do druku) 2 pkt za publikację 4.00
  3. Konkursy lub zawody, w których student lub absolwent reprezentował WFAiIS UMK 1 2.00
  4. Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych 1.00 2.00
  5. Udokumentowana aktywna praca na rzecz UMK 1.00 1.00
  *    MLP - maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Komisja za dany element oceny
§ 7
 1. Studenci oraz absolwenci ubiegający się o staż umieszczani są na listach rankingowych w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych w II etapie oceny wniosków.
 2. Jeżeli kryteria określone w § 6 okażą się niewystarczające, pozycję osoby ubiegającej się o staż na liście rankingowej ustali Komisja biorąc pod uwagę inne osiągnięcia studenta lub absolwenta.
 3. Komisja przyznaje staże najlepszym osobom z list rankingowych w ramach limitów staży, o których mowa w § 2 ust.4.
 4. Po zakończeniu procedury opisanej w ust. 3 osoby, które nie otrzymały stażu, umieszczane są na wspólnej liście rankingowej dla wszystkich kierunków.
 5. Komisja przyznaje niewykorzystane staże najlepszym osobom z listy rankingowej, o której jest mowa w ust. 4.
 6. Student lub absolwent może nie zgodzić się na przyjęcie stażu innej długości niż wnioskowany.
 7. Listy rankingowe oraz listy osób zakwalifikowanych na staż są ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
§ 8
 1. Studenci oraz absolwenci, którzy zostali zakwalifikowani na staż, w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia list osób zakwalifikowanych, są zobowiązani do:
  1. dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  2. dopełnienia formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta lub absolwenta do ZUS,
  3. podpisania umowy o staż, zwanej dalej "umową", której wzór określa Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 2. Studentów oraz absolwentów, którzy nie spełnią w określonym terminie obowiązku, o którym mowa w ust.1. Komisja pozbawia prawa do stażu. Zwolniony w ten sposób staż przyznawany jest kolejnej osobie z listy rankingowej, o której jest mowa w § 7 ust. 4.

Zasady odbywania stażu

§ 9
Staż odbywa się na podstawie trójstronnej pisemnej umowy, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 3), zawartej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej "Uniwersytetem", Zakładem pracy i stażystą.

Zasady wypłacania stypendium stażowego

§ 10
 1. Stażysta ma prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu odbywania stażu, zwanego dalej "stypendium stażowym".
 2. Stypendium stażowe jest płatne ze środków projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu" w ramach Zadania nr 8. Koszt stypendium stażowego pokrywany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % ze środków Budżetu Państwa.
 3. Wysokość stypendium stażowego wynosi 3500 brutto/miesiąc.
 4. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych.
 5. Warunkiem wypłaty stypendium stażowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i przyjęcie przez Koordynatora projektu sprawozdania z przebiegu stażu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy).
 6. Jeżeli stażysta odbywa staż w wymiarze mniejszym niż 168 godzin miesięcznie, wówczas stypendium jest wypłacane proporcjonalnie za przepracowaną liczbę godzin w ciągu miesiąca. Stawka godzinowa jest wówczas ustalana na podstawie przelicznika - kwota stypendium/168 godzin pracy.
 7. Warunkiem wypłaty ostatniej raty stypendium stażowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i przyjęcie przez Koordynatora sprawozdania z odbytego stażu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy).
 8. Jeżeli sprawozdania, o których mowa w ust. 5 i 7 zostaną złożone i przyjęte przez Koordynatora projektu do 10 dnia miesiąca, wypłata stypendium nastąpi nie później niż w ostatnim dniu tego miesiąca.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - List intencyjny
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - List intencyjny
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - List intencyjny
dokument Załącznik nr 4 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Wniosek o przyznanie stażu
dokument Załącznik nr 5 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Oświadczenie
dokument Załącznik nr 6 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Oświadczenie
dokument Załącznik nr 7 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Umowa o staż
dokument Załącznik nr 1 do Umowy o staż - Program stażu
dokument Załącznik nr 2 do Umowy o staż - Sprawozdanie z przebiegu stażu
dokument Załącznik nr 3 do Umowy o staż - Sprawozdanie z odbytego stażu
dokument Załącznik nr 4 do Umowy o staż - Potwierdzenie odbycia stażu

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt