Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 67

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi i studentów.

Na podstawie § 45 ust.2 pkt 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje:
§ 1
 1. Ustala się stawki wynagradzania dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi za:
  1. czynności administracyjne, biblioteczne itp. w wysokości stawki godzinowej wynikającej z ich płacy zasadniczej powiększonej o 70%,
  2. czynności usługowe wymagające kwalifikacji rzemieślniczych w wysokości 9,00 zł za godzinę,
  3. czynności proste (sprzątanie, prace fizyczne, dyżury w szatni itp.) w wysokości 6,50 zł za godzinę,
 2. Ustala się stawkę wynagrodzenia za czynności wykonane przez studentów w wysokości 7,00 zł za godzinę.
 3. Ustala się stawki wynagrodzenia dla pracowników Działu Szkoleń BHP oraz dla pracowników Samodzielnej Sekcji BHP i Ppoż. Collegium Medicum za zajęcia dydaktyczne w wysokości:
  1. 40,00 zł za godzinę dla osób ze stopniem naukowym doktora,
  2. 29,00 zł za godzinę dla osób z tytułem zawodowym magistra.
 4. Ustala się stawki wynagrodzenia dla pracowników Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania za dyżury oraz obsługę techniczną zajęć na studiach niestacjonarnych i podyplomowych realizowanych w pomieszczeniach UCNTN w wysokości:
  1. 40.00 zł za godzinę dla osób ze stopniem naukowym doktora,
  2. 29,00 zł za godzinę dla osób z tytułem zawodowym magistra,
  3. 20.00 zł za godzinę dla studentów.
§ 2
 1. Traci moc zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenia dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
 2. Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2006/2007.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt