Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 67

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2013 roku

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2013 roku dodatkowy dzień wolny od pracy za odpracowaniem:
31 maja 2013 r. (piątek), którego odpracowanie wyznacza się na dzień 29 czerwca 2013 r. (sobota).
§ 2
  1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, w których zatrudnieni pracownicy posiadają zaległe urlopy wypoczynkowe, do udzielenia tym pracownikom urlopów wypoczynkowych w dniu wyznaczonym na odpracowanie, tj. 29 czerwca 2013 r.
  2. Pracownicy posiadający zaległe urlopy wypoczynkowe zobowiązani są do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w dniu, o których mowa w ust.1.
§ 3
  1. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej zorganizuje pracę podległych mu pracowników w dniu 31 maja 2013 r. w sposób umożliwiający korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej w tym dniu.
  2. Kierownicy zespołów administracyjno-gospodarczych wyznaczą osoby, które zabezpieczą utrzymanie czystości i porządku w dniu 31 maja 2013 r. w podległych im obiektach.
§ 4
Do pracowników wyznaczonych na warunkach wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 do wykonywania pracy - nie będą miały zastosowania odpowiednie postanowienia § 1.
§ 5
W związku z postanowieniem zawartym w § 1 w dniu 31 maja 2013 r. nie będą działały jednostki organizacyjne (administracyjne) Uniwersytetu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt