Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 66

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia MNiSW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 579)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014 wynosi:
  1. 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba;
  2. 75 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.
§ 2
  1. Uchyla się zarządzenie nr 41 Rektora UMK z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Spis Biuletynu | Następny Akt