Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 30 grudnia 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

187

ZARZĄDZENIE Nr 65

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie przekształcenia zakładów w katedry na Wydziale Matematyki i Informatyki

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. przekształca się:
  1. Zakład Algebry i Topologii w "Katedrę Algebry i Geometrii",
  2. Zakład Analizy Matematycznej w "Katedrę Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii",
  3. Zakład Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych w "Katedrę Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych",
  4. Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej w "Katedrę Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej",
  zwane dalej "katedrami" będące, jednostkami organizacyjnymi Wydziału Matematyki i Informatyki.
 2. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki określi szczegółowe zadania dla jednostek, o których mowa w ust. 1 oraz zapewni im pomieszczenia wraz z wyposażeniem i ustali ich składy osobowe.
§ 2

W załączniku nr 3 do Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych UMK w Toruniu, w części VI dokonuje się odpowiednich zmian, stosownie do treści niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt