Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 65

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 września 2006 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Menedżerskiego - Executive Master of Business Administration na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 8 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje:
§ 1
Od roku akademickiego 2006/2007 powołuje się Podyplomowe Studium Menedżerskie - Executive Master of Business Administration (nazwa w języku angielskim: Postgraduate Managerial Studies - Executive Master of Business Administration), zwane dalej Studium, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
§ 2
 1. Celem Studium jest przekazywanie jego słuchaczom wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, marketingu i zarządzania w ujęciu międzynarodowym.
 2. Słuchaczami Studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, będące pracownikami mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz biegle posługujące się językiem angielskim.
§ 3
Działalnością Studium kieruje jego kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
§ 4
 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na wniosek kierownika Studium uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formy zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za kształcenie na studiach podyplomowych pobiera się od jego słuchaczy opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 5
 1. Absolwenci Studium otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. Rejestr świadectw, o których mowa w ust. 1 oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
§ 6
 1. Nadzór nad działalnością Studium sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 2. Organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych.
§ 7
W załączniku do zarządzenia nr 31 Rektora UMK z dnia 23 maja 2006 r. dotyczącym zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dopisuje się:
"11 71 13 00 00 Podyplomowe Studium Menedżerskie -
Executive Master of Business Administration"

(ze skrótem literowym PdSMe).
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku akademickiego 2006/2007.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt