Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 65

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Z dniem 1 czerwca 2013 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu likwiduje się:
  1. Katedrę i Klinikę Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii,
  2. Katedrę i Zakład Akupunktury,
  3. Katedrę i Zakład Neurolingwistyki.
§ 2
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu określi przynależność organizacyjną dotychczasowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem likwidowanych jednostek organizacyjnych.
§ 3
  1. W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części XI dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu skreśla się pkt. 1, 11 oraz 21.
  2. W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu skreśla się:

"18 01 00 00 00 Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii",

"18 11 00 00 00 Katedra i Zakład Akupunktury",

"18 21 00 00 00 Katedra i Zakład Neurolingwistyki".

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt