Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 64

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przekształcenia Katedry Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 czerwca 2013 r. przekształca się Katedrę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii (nazwa w języku angielskim: Chair of General Surgery and Transplantology), będącą jednostką organizacyjną Wydziału Lekarskiego.
 2. Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii będzie realizowała zadania naukowo-badawcze i dydaktyczne w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii.
 3. Z dniem 1 czerwca 2013 r. likwiduje się Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej.
§ 2
Dziekan Wydziału Lekarskiego - w ramach posiadanych środków i etatów - dokona obsady kadrowej przekształconej katedry oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem, a także ustali miejsce pracy dla pracowników zlikwidowanej kliniki oraz określi przynależność organizacyjną dotychczasowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem kliniki.
§ 3
 1. Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii posiada do odwołania skrót literowo-cyfrowy L007, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 24/02 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
 2. W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części VII dotyczącej Wydziału Lekarskiego pkt 7 otrzymuje brzmienie:

  "7. Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii".

 3. W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Lekarskiego:
  1. wprowadza się zapis:
   "16 07 00 00 00 Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii"
   (skrót literowy: KtChOiT),
  2. skreśla się:

   "16 07 01 00 00 Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej".

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt