Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 64

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jednolitego modelu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25, poz. 131) oraz § 45 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Programy kształcenia na studiach wyższych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela są zgodne ze standardami kształcenia ustalonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej UMK, kształcenie nauczycieli może być organizowane w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przygotowujących do nauczania jednego lub dwóch przedmiotów. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada wydziału.
 3. Kształcenie nauczycieli jest realizowane zgodnie z modelem kształcenia nauczycieli na studiach wyższych, określonym w załączniku* do niniejszego zarządzenia.
 4. Przedmiotom realizowanym w ramach kształcenia nauczycieli przypisuje się stosowną liczbę punktów ECTS, określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Za organizację procesu kształcenia na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela odpowiedzialny jest Wydział Nauk Pedagogicznych.
§ 3
Za organizację zajęć z przygotowania w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (Moduł 1) odpowiedzialne są wydziały prowadzące kierunki studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
§ 4
 1. Za realizację zajęć z przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (Moduł 2) odpowiedzialny jest Wydział Nauk Pedagogicznych.
 2. Zajęcia z przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym są prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń.
 3. Wykłady z ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego odbywają się w zależności od potrzeb w semestrze zimowym i letnim w grupach łączonych (dla studentów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich), wspólnie dla wydziałów prowadzących kierunki studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
 4. Ćwiczenia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego odbywają się w formie audytoryjnej w zależności od potrzeb w semestrze zimowym i letnim adekwatnie do poszczególnych etapów edukacyjnych.
 5. Ćwiczenia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego mogą być realizowane na wydziale prowadzącym kierunek studiów wyższych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli wydział dysponuje własnymi specjalistami z tego zakresu. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Program studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zawiera zajęcia z emisji głosu w wymiarze 15 godzin.
 7. Przedmiot emisja głosu jest realizowany w formie ćwiczeń i jest organizowany w dowolnym semestrze studiów, z zachowaniem warunku, aby odbył się przed rozpoczęciem zajęć z przygotowania w zakresie dydaktycznym (Modułu 3).
 8. Ćwiczenia z emisji głosu mogą być realizowane na wydziale prowadzącym kierunek studiów wyższych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli wydział dysponuje własnymi specjalistami z tego zakresu.
 9. Program studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwia studentom osiągnięcie efektów zgodnych ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 5
 1. Za realizację zajęć z podstaw dydaktyki odpowiedzialny jest Wydział Nauk Pedagogicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Zajęcia z podstaw dydaktyki są realizowane przez Wydział Nauk Pedagogicznych w formie wykładów i odbywają się w zależności od potrzeb, w semestrze zimowym i letnim w grupach łączonych (dla studentów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich), wspólnie dla wydziałów prowadzących kierunki studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
 3. Za organizację i realizację zajęć z dydaktyki przedmiotowej odpowiedzialne są wydziały prowadzące kierunki studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
 4. Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej są realizowane w formie ćwiczeń, organizowanych w UMK oraz w zależności od potrzeb w formie audytoryjnej, warsztatowej lub zajęć laboratoryjnych, prowadzonych w klasach szkolnych lub innych instytucjach kulturalno - oświatowych.
§ 6
 1. Program studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zawiera dwa rodzaje praktyk.
 2. Praktyki przewidziane w Module 2 (przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym) są koordynowane przez jednego z prowadzących ćwiczenia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.
 3. Praktyki przewidziane w Module 3 (przygotowanie w zakresie dydaktycznym) są koordynowane przez osoby wyznaczone na wydziałach prowadzących kierunki studiów wyższych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
 4. W przeważającej części praktyki odbywają się równolegle z realizacją zajęć w UMK.
§ 7
 1. Zarządzenie ma zastosowanie do programów studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 i w latach kolejnych.
 2. Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie o specjalności nauczycielskiej, rozpoczęte przed rokiem akademickim 2012/2013, są realizowane na dotychczasowych zasadach do zakończenia planowanego cyklu kształcenia.
§ 8
 1. Dziekani wydziałów prowadzących studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwią zainteresowanym absolwentom studiów pierwszego stopnia kontynuację studiów na studiach drugiego stopnia na specjalnościach nauczycielskich zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. Kontynuacja studiów o których mowa w ust.1 trwa nie dłużej niż do końca roku akademickiego 2013/ 2014.
§ 9
Uchyla się zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów odnośnie realizacji przedmiotów kształcenia nauczycielskiego oraz praktyk pedagogicznych na kierunkach o specjalności nauczycielskiej prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2012 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik do Zarządzenia nr 64 Rektora UMK z dnia 11 maja 2012 r.

Akty prawne w bieżącym roku