Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 63

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 33 ust. 3 oraz § 17 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 1 czerwca 2013 r. tworzy się Pracownię Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (nazwa w języku angielskim: Laboratory for Research on Collective Memory in Post-communist Europe), zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym.
  2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności badawczej nad pamięcią zbiorową w Europie postkomunistycznej.
§ 2
Dziekan Wydziału Filologicznego, w porozumieniu z dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej - w ramach posiadanych środków - dokona obsady osobowej pracowni oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Filologicznego, w Instytucie Filologii Słowiańskiej dopisuje się:
"07 03 07 00 00 Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
(skrót literowy: PBPZPE)".
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt