Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 30 grudnia 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

184

ZARZĄDZENIE Nr 62

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w rodzajach i systemach prowadzonych studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Zarządzania

Na podstawie § 82 ust. 1,3 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. W związku ze zniesieniem zaocznych trzyletnich wyższych zawodowych studiów na kierunku zarządzanie i marketing, od roku akademickiego 2003/2004 nie dokonuje się rekrutacji na te studia.
 2. Studenci, którzy rozpoczęli studia o których mowa w ust. 1 przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, kontynuują naukę na zaocznych trzyletnich wyższych studiach zawodowych, jednak nie dłużej niż do roku akademickiego 2004/2005 włącznie.
§ 2
 1. Od roku akademickiego 2003/2004:
  1. tworzy się zaoczne jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku ekonomia;
  2. przekształca się trzyletnie zaoczne studia zawodowe w zaoczne jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing.
 2. Plany i programy studiów, o których mowa w ust. 1 uchwala Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 3. Zasady rekrutacji na studia, o których mowa w ust. 1 uchwala Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
§ 3
 1. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobierane będą opłaty zgodnie z zarządzeniem Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (B. Pr. Nr 1, poz. 5 z późn. zmianami).
 2. Nadzór nad przebiegiem studiów, o których mowa w niniejszym zarządzeniu sprawuje Dziekan Wydziału.
§ 4
 1. Tracą moc dotychczasowe uregulowania wewnętrzne w sprawach, o których mowa w §§ 1 i 2.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt