Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 62

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94)

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje:
§ 1
Powołuje się na czas nieokreślony Uczelnianą Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zwaną dalej "komisją", jako stałą komisję Rektora.
§ 2
 1. W skład komisji wchodzą:
  1. dr Stefan Nielek - Kanclerz Uniwersytetu - przewodniczący
  2. mgr Magdalena Brończyk - Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum - zastępca przewodniczącego
  3. dr Tomasz Polakiewicz - Społeczny Inspektor Pracy - Dział Szkoleń BHP
  4. dr Krzysztof Góralczyk - Społeczny Inspektor Pracy (Collegium Medicum)
  5. mgr Jerzy Thielmann - Kierownik Inspektoratu BHP i Ochrony Ppoż.
  6. lek. med. Waldemar Bata - Kierownik Akademickiej Przychodni Lekarskiej
  7. lek. Iwona Meger - lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Collegium Medicum
  8. dr Piotr Gorczyca - Kierownik Pracowni Toksykologicznej (Wydział Chemii)
  9. mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec - Specjalista w Samodzielnej Sekcji BHP i Ppoż.
  10. mgr inż. Anna Ignaszak - Specjalista w Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej
  11. mgr Janina Dobrocholska - Specjalista w Inspektoracie BHP i Ochrony Ppoż.
  12. Kazimierz Wojnowski - Inspektor BHP
  13. Marek Koch - Starszy mistrz w Samodzielnej Sekcji Energetyki.
 2. Dla rozpatrywania spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Collegium Medicum, przewodniczący powołuje zespół składający się z członków komisji będących pracownikami Collegium Medicum. Zespołowi przewodniczy Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum.
 3. W pracach komisji uczestniczy po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie. Przedstawiciela wyznacza właściwy organ danego związku.
§ 3
Zadaniem komisji jest:
 1. dokonywanie przeglądów warunków pracy oraz sporządzanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i przedkładanie ich Rektorowi,
 2. opiniowanie zarządzeń i regulaminów dotyczących m. in. zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i poprawy warunków pracy i nauczania,
 3. formowanie wniosków pokontrolnych i współdziałanie z organami Uniwersytetu w ich realizacji.
§ 4
 1. Posiedzenia komisji oraz zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 zwołuje odpowiednio przewodniczący lub zastępca przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał w oparciu o roczne plany pracy.
 2. W związku z wykonywaniem swoich zadań komisja jak i zespół może korzystać z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza Uniwersytetu.
 3. Koszty ekspertyz, o których mowa w ust. 2, za zgodą Rektora pokrywane są odpowiednio ze środków Collegium Medicum w przypadku spraw związanych z bhp występujących w kampusie bydgoskim oraz ze środków ogólnoadministracyjnych UMK w sprawach bhp występujących w kampusie toruńskim.
§ 5
Obsługę administracyjną komisji w kampusie toruńskim zapewnia Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż, a w kampusie bydgoskim Samodzielna Sekcja BHP i Ppoż.
§ 6
 1. Traci moc zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lipca 1996 r. w prawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 2. Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt