Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 62

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz. 1347, z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 wprowadza się obowiązkowe szkolenie ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (zwane dalej szkoleniem) dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
§ 2
 1. Szkolenie jest realizowane w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych na pierwszym roku studiów i kończy się zaliczeniem bez oceny.
 2. Szkolenie ogólne jest prowadzone w trybie zdalnym (e-learning).
 3. Program szkolenia określa załącznik* nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 1. Szkolenie jest organizowane oraz przeprowadzane przez Dział Szkoleń BHP, a w Collegium Medicum przez Zespół ds. BHP i Ppoż.
 2. Dział Szkoleń BHP w porozumieniu z Zespołem ds. BHP i Ppoż. Collegium Medicum przygotowuje materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim, języku angielskim i w zależności od potrzeb studentów w innych językach i we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania umieszcza je na platformie e-learningowej.
 3. Dział Szkoleń BHP oraz odpowiednio Zespół ds. BHP i Ppoż. Collegium Medicum zapewniają studentom indywidualne konsultacje w zakresie problematyki szkolenia.
 4. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, a w Collegium Medicum Dział Informatyczny, zapewniają studentom pełną informację oraz w razie potrzeby dostęp do komputerów umożliwiających odbycie szkolenia w trybie zdalnym.
§ 4
 1. Studenci są zapisywani na szkolenie automatycznie poprzez system USOS.
 2. Warunkiem uzyskania zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na platformie oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu.
 3. Student zalicza szkolenie na platformie e-learningowej. W przypadku niezaliczenia testu studentowi przysługuje prawo do zdawania na platformie e-learningowej testu poprawkowego.
 4. W przypadku niezaliczenia testu poprawkowego na platformie e-learningowej student zalicza szkolenie bezpośrednio przed specjalistą Działu Szkoleń BHP, a w Collegium Medicum przed specjalistą Zespołu ds. BHP i Ppoż.
 5. Zaliczenie szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów.
 6. Wydrukowane z systemu USOS protokoły zaliczenia szkolenia, podpisane przez prowadzącego szkolenie, podlegają archiwizacji; jeden egzemplarz protokołu jest przechowywany w Dziale Szkoleń BHP, a w Collegium Medicum w Zespole ds. BHP i Ppoż.; drugi egzemplarz protokołu jest przesyłany na właściwy wydział.
§ 5
 1. Z obowiązku szkolenia ogólnego może być zwolniony student, który odbył już szkolenie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od jego zaliczenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.
 2. Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje dziekan na wniosek studenta.
§ 6
 1. Niezależnie od szkolenia ogólnego, dziekani wydziałów są zobowiązani do zorganizowania specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie rozszerzone) przed dopuszczeniem studentów do zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, w terenie i do prac na wysokości.
 2. Szkolenia rozszerzone mogą być prowadzone samodzielnie w ramach wydziałów lub przez Dział Szkoleń BHP, a w Collegium Medicum przez Zespół ds. BHP i Ppoż.
 3. Program szkoleń określa załącznik* nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 7
Traci moc zarządzenie Nr 120 Rektora UMK z dnia 1 października 2010 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2013/2014.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62 Rektora UMK z dnia 21 maja 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt