Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 61

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w zarządzaniu małą i średnią firmą

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się kurs dokształcający w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w zarządzaniu małą i średnią firmą.
§ 2
Rada Wydziału Matematyki i Informatyki ustala:
  1. cele kursu,
  2. plany i programy kursu,
  3. formę prowadzenia oraz zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów objętych programem kursu.
§ 3
  1. Absolwenci kursu otrzymują świadectwa ukończenia kursu.
  2. Pełną dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki.
§ 4
W załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Matematyki i Informatyki dopisuje się:

"10 72 15 00 00 - kurs dokształcający w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w zarządzaniu małą i średnią firmą."

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt