Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 30 grudnia 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

182

ZARZĄDZENIE Nr 60

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku ekonomia, zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich ze specjalizacją ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

Na podstawie § 82 ust. 1, 3 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie trybu powoływania specjalności i specjalizacji w ramach kierunków studiów (B.Pr. Nr 2, poz. 19)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku ekonomia od roku akademickiego 2002/2003 powołuje się zaoczne dwuletnie uzupełniające studia magisterskie.
  2. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwali plan i program studiów.
  3. Zasady rekrutacji na studia, o których mowa w ust. 1 określa Senat UMK na wniosek Rady Wydziału.
§ 2
  1. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobierane będą opłaty zgodnie z zarządzeniem Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (z późn. zmianami).
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
§ 3

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniu 18 września 2002 r., zaoczne dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku ekonomia będą prowadzone ze specjalizacji - ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2002 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2002/2003.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt