Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 60

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 125 Statutu UMK z 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr 53 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W roku akademickim 2013/2014 ustala się następujące limity przyjęć na studia doktoranckie:

Wydział,
zakres studiów
Liczba
miejsc
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
     biologia 10
Wydział Chemii  
     chemia 10
Wydział Filologiczny  
     językoznawstwo 5
     literaturoznawstwo 10
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  
     fizyka i astronomia 20
Wydział Humanistyczny  
     filozofia 3
     socjologia 5
Wydział Lekarski  
     nauki medyczne 30
Wydział Matematyki i Informatyki  
     matematyka 10
     informatyka 10
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  
     ekonomia 10
     nauki o zarządzaniu 10
Wydział Nauk Historycznych  
     archeologia 5
     bibliologia i informatologia 3
     historia 7
Wydział Nauk Pedagogicznych  
     pedagogika 6
Wydział Nauk o Zdrowiu  
     medycyna - studia stacjonarne* 20
     medycyna - studia niestacjonarne* 20
     nauki o zdrowiu - studia stacjonarne* 20
     nauki o zdrowiu - studia niestacjonarne* 20
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych  
     nauki o polityce - studia stacjonarne 6
     nauki o polityce - studia niestacjonarne* 10
Wydział Nauk o Ziemi  
     geografia 8
Wydział Prawa i Administracji  
     prawo - studia stacjonarne 10
     prawo - studia niestacjonarne 30
Wydział Sztuk Pięknych  
nauki o sztuce* 4
konserwacja i restauracja dzieł sztuki* 4
sztuki piękne* 6
Wydział Teologiczny  
     teologia* 5
*   jeżeli kierunek zostanie uruchomiony
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt