Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 czerwca 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 60

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym

Na podstawie § 45 ust. 2 pkt. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm), § 12 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126 poz. 1319 z późn. zm.) oraz art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym, w następującym składzie:

przewodnicząca:

dr hab. Ewa Żekanowska, prof. UMK - Pełnomocnik Prorektora ds. Collegium Medicum ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych,
członkowie:
dr Grażyna Dymek - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
mgr Marzena Gruszka - Przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
mgr Zdzisława Wiekierak - Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego,
dr Magdalena Lampka - Przedstawiciel Rektora, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
§ 2
Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. powołanym w podstawie niniejszego zarządzenia.
§ 3
  1. Traci moc zarządzenie nr 65 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt