Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Biuletyn Prawny UMK Nr 8, poz. 274)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzeniu Nr 154 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Biuletyn Prawny UMK Nr 8, poz. 288), wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  "Realizacja przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektów finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), może stanowić podstawę do zatrudnienia nowych osób oraz zwiększenia wynagrodzenia przewidzianego przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej ( Dz. U. Nr 243, poz. 1447)."
 2. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalane jest zgodnie z zatwierdzonym budżetem danego projektu, z uwzględnieniem szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach tego projektu, dla pracowników Uniwersytetu:
  1. zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu,
  2. oddelegowanych do jego realizacji, przy czym "oddelegowanie" należy rozumieć, jako zmianę obowiązków służbowych pracownika na okres realizacji projektu,
  3. wykonujących dodatkowo pracę na rzecz projektu."
 3. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest w okresie realizacji projektu, z uwzględnieniem szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach tego projektu, odpowiednio na podstawie:
  1. umowy o pracę w przypadku zatrudnienia wyłącznie do realizacji projektu lub aneksu do umowy o pracę/aktu mianowania (porozumienia zmieniającego do umowy o pracę lub aktu mianowania) - w przypadku oddelegowania pracownika do pracy na rzecz projektu,
  2. aneksu do umowy o pracę/aktu mianowania - w przypadku przyznania wynagrodzenia uzupełniającego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
  3. porozumienia o przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego zawartego pomiędzy rektorem lub właściwym prorektorem oraz zainteresowanym pracownikiem - przyznanego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
  4. decyzji w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi lub decyzji o przyznaniu premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - zgodnie z obowiązującym w Uniwersytecie regulaminem premiowania, z uwzględnieniem szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach tego projektu,
  5. umowy cywilnoprawnej."
 4. w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Wynagrodzenie za pracę na rzecz realizacji projektu stanowi koszt kwalifikowalny danego projektu i ustalane jest zgodnie z zatwierdzonym budżetem tego projektu, z uwzględnieniem szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach tego projektu. Łączne kwoty wynagrodzeń przyznanych w ramach projektu, z uwzględnieniem narzutów po stronie Uniwersytetu, nie mogą przekroczyć funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia w danym projekcie."
 5. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz pracowników oddelegowanych w pełnym wymiarze czasu pracy do realizacji projektu, musi być określona z uwzględnieniem szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach danego projektu i powinna odpowiadać stawkom występującym w UMK, a w przypadku ich braku - stawkom występującym na rynku."
 6. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 za pracę na rzecz projektu mogą otrzymywać wynagrodzenie w jednej z poniższych form, z uwzględnieniem szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach tego projektu:
  1. wynagrodzenie uzupełniające według stawki godzinowej, której wysokość opiera się na indywidualnej godzinowej stawce wynagrodzenia pracownika, obliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 151 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w następujący sposób:
   1. dla nauczycieli akademickich - ostatnio otrzymywane miesięczne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy dzieli się przez 156 godzin,
   2. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - ostatnio otrzymywane miesięczne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy dzieli się przez 168 godzin;
  2. uwzględniającej ponadto rodzaj, skomplikowanie i trudność wykonywanej pracy,
  3. dodatek specjalny, przyznany w związku z powierzeniem pracownikowi dodatkowych zadań lub z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych;
  4. premię - zgodnie z obowiązującym w Uniwersytecie regulaminem premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  5. wynagrodzenie dodatkowe - w odniesieniu do dodatkowych czynności dydaktycznych, przyznane na warunkach określonych w niniejszym regulaminie."
 7. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Pracownicy, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 3, będący nauczycielami akademickimi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków dydaktycznych, polegającego w szczególności na:
  1. prowadzeniu nieobjętych planem studiów dodatkowych zajęć dydaktycznych, finansowanych ze środków projektu, na studiach wyższych i doktoranckich,
  2. realizacji innych czynności dydaktycznych, finansowanych ze środków projektu, na studiach wyższych i doktoranckich,
  3. prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kursach dokształcających oraz na studiach podyplomowych, prowadzonych na podstawie umów zawartych z osobami prawnymi lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
  4. realizacji innych czynności dydaktycznych na kursach dokształcających, oraz na studiach podyplomowych, prowadzonych na podstawie umów zawartych z osobami prawnymi lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
  otrzymują wynagrodzenie dodatkowe, przyznane na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 3, zawartego pomiędzy rektorem lub właściwym prorektorem oraz zainteresowanym pracownikiem."
 8. w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia dodatkowego, w odniesieniu do zajęć na studiach stacjonarnych nie powinna przekraczać połowy średniej stawki w Uczelni (kampusie toruńskim lub bydgoskim) dla danego stanowiska za czynności dydaktyczne, obliczonej przez podzielenie połowy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego przez liczbę godzin pensum obowiązującego dla danego stanowiska, przy czym stawka ta nie może być niższa od stawki za godziny ponadwymiarowe płatne na studiach stacjonarnych, a w odniesieniu do zajęć na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, kursach itp. - stawkom dotychczas wypłacanym na wydziale za zajęcia rodzajowo podobne prowadzone na tych formach kształcenia, a w przypadku ich braku - stawkom obowiązującym w uczelni lub stawkom rynkowym."
 9. w § 3 uchyla się ust. 6
 10. w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
  "9. Koordynator/kierownik projektu wnosi do rektora lub właściwego prorektora o zawarcie porozumienia (w dwóch egzemplarzach) w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków dydaktycznych. Wzór dokumentu określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Załącznikiem do dokumentu jest decyzja, o której mowa w ust. 8."
 11. w § 3 uchyla się ust. 10
 12. w § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
  "11. Porozumienie w sprawie przyznania wynagrodzenia dodatkowego powinno być zaopiniowane przez kierownika komórki właściwej do nadzorowania realizacji określonego rodzaju projektów, który potwierdza kwalifikowalność wydatku i jego zgodność z budżetem projektu, przy uwzględnieniu szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach tego projektu. Kwestor (zastępca kwestora ds. Collegium Medicum) dokonuje wtórnej kontroli podanych informacji."
 13. w § 4 uchyla się ust. 3
 14. w § 4 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:
  "4. Koordynator/kierownik projektu występuje do rektora lub właściwego prorektora z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego z tytułu zwiększenia obowiązków w związku z realizacją projektu. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
  5. Do wniosku o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 ust. 11."
 15. po § 4 dodaje § 4a w brzmieniu:
  "§ 4a
  Wysokość dodatku specjalnego oraz premii zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych (w dół), a ustaloną na warunkach określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 i 5 stawkę wynagrodzenia uzupełniającego lub dodatkowego zaokrągla się do pełnych złotych (w dół)."
 16. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Czas pracy osób wykonujących pracę na rzecz projektu jest rejestrowany, z zastrzeżeniem ust. 7, w postaci kart czasu pracy przez cały okres trwania projektu. Niedozwolone jest szacunkowe wyliczenie czasu pracy."
 17. w § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
  " 7. Pracownicy, którzy za pracę na rzecz projektu otrzymują wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego przyznanego zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 regulaminu, premii przyznanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 regulaminu oraz innych formach szczegółowo określonych w warunkach regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach danego projektu, nie mają obowiązku prowadzenia kart czasu pracy."
 18. § 8 otrzymuje brzmienie:
  "Z pracownikiem Uniwersytetu, wykonującym na rzecz realizowanego projektu pracę innego rodzaju niż obowiązki wynikające z jego podstawowego zakresu obowiązków - w uzasadnionych sytuacjach, może być zawarta dodatkowa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, z zastrzeżeniem pkt. 1 - 4:
  1. w przypadku zawarcia dodatkowej umowy o pracę - łączny wymiar zatrudnienia w ramach podstawowego stosunku pracy (umowa o pracę/mianowanie) oraz dodatkowego zatrudnienia nie może przekraczać 1,5 etatu.
  2. w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Każdorazowo zawarcie umowy cywilnoprawnej powinno zostać zaakceptowane w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez kierownika Biura Zamówień Publicznych/specjalistę Zespołu ds. Zamówień Publicznych CM.
  3. wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i być zgodna z zatwierdzonym budżetem realizowanego projektu.
  4. do każdej umowy cywilnoprawnej należy dołączyć oświadczenie zleceniobiorcy, iż zakres obowiązków obejmujących daną umowę jest inny niż zakres obowiązków wynikających ze stałego (podstawowego) zatrudnienia oraz obowiązki z umowy cywilnoprawnej są wykonywane poza godzinami pracy wynikającymi z podstawowego zatrudnienia. Oświadczenie powinno być potwierdzone przez koordynatora/kierownika projektu."
 19. w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Koordynator/kierownik projektu, po uprzedniej akceptacji dziekana/kierownika jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej/kanclerza (z-cy kanclerza ds. Collegium Medicum), występuje do rektora lub właściwego prorektora z wnioskiem o zatwierdzenie Zbiorczego Planu Zatrudnienia w projekcie. Zatrudnienie pracowników do realizacji projektu następuje z uwzględnieniem szczegółowych warunków regulujących kwalifikowalność wydatków w ramach danego projektu w formie:
  1. umowy o pracę w przypadku zatrudnienia wyłącznie do realizacji projektu,
  2. dodatkowej umowy o pracę (możliwej, pod warunkiem, że wykonywana praca na rzecz projektu jest pracą o innym charakterze niż praca wynikająca z podstawowego stosunku pracy - podstawowego zakresu obowiązków),
  3. aneksu do umowy o pracę (aktu mianowania) w sprawie oddelegowania pracownika do pracy na rzecz projektu,
  4. decyzji o przyznaniu dodatku specjalnego - z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z pracą na rzecz realizowanego projektu,
  5. aneksu do umowy o pracę/aktu mianowania w przypadku przyznania wynagrodzenia uzupełniającego,
  6. porozumienia o przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego zawartego pomiędzy rektorem lub właściwym prorektorem oraz zainteresowanym pracownikiem - z tytułu powierzenia zadań wynikających z § 3 ust.3,
  7. decyzji o przyznaniu dodatkowej premii dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania,
  8. umowy cywilnoprawnej.
  Wzór wniosku o zatwierdzenie Zbiorczego Planu Zatrudnienia w projekcie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu."
 20. w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. W przypadku zatrudnienia pracownika w formie wskazanej w ust. 2 pkt 1-4 oraz 7-8 wystąpienie odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni, przyjętymi odrębnymi regulacjami."
 21. w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. W przypadku zatrudnienia pracownika w formie wskazanej w ust. 2 pkt 5 wystąpienie odbywa się zgodnie z § 4."
 22. w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  "6. W przypadku zatrudnienia pracownika w formie wskazanej w ust. 2 pkt 6 wystąpienie odbywa się zgodnie z § 3 ust. 4 - 11."
 23. załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.
 24. załącznik nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia.
 25. załącznik nr 5a do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3* do niniejszego zarządzenia.
 26. załącznik nr 7 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4* do niniejszego zarządzenia.
 27. załącznik nr 8 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5* do niniejszego zarządzenia.
 28. dodaje się załącznik nr 12 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 6* do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Rektor wyda w formie obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Załączniki do zarządzenia nr 6 Rektora UMK z dnia 10 stycznia 2013 r. nie zostały opublikowane i znajdują się w Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt