Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 30 grudnia 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

181

ZARZĄDZENIE Nr 59

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki

Na podstawie § 82 ust. 1, 3 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku informatyka powołuje się dzienne trzyletnie uzupełniające studia magisterskie.
  2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera.
§ 2
  1. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki uchwala plan i program studiów.
  2. Zasady rekrutacji określa Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Matematyki i Informatyki.
§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2002 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2001/2002.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt