Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 59

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr 53 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014, zawarty w załączniku* do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Na studiach doktoranckich, na których limit miejsc nie zostanie wypełniony, może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminie ustalonym przez rektora. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest na zasadach analogicznych jak rekrutacja podstawowa.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Załącznik do zarządzenia nr 59 Rektora UMK z dnia 17 maja 2013 r. nie został opublikowany i znajduje się w Archiwum UMK, Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt