Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 czerwca 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 59

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku historia prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie art. 159 i art. 163 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 121 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz w związku z porozumieniem z dnia 9 grudnia 2009 r. pomiędzy Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku historia prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych tworzy się specjalność: historyczna komparatystyka i tranzytologia (Rosja-Polska).
§ 2
Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwala plan studiów dla specjalności, o której mowa w § 1 oraz program nauczania, zgodnie z postanowieniami porozumienia z dnia 9 grudnia 2009 r. pomiędzy Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt