Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 58

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku 2013/2014 (Biuletyn Prawny z 2012 r., Nr 4, poz. 130 z poźn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne prowadzone w Toruniu, składają w terminach i miejscach ustalonych przez UKR następujące dokumenty:
  1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  2. poświadczoną przez UMK kopię świadectwa dojrzałości albo dyplomu Matury Międzynarodowej albo dyplomu Matury Europejskiej,
  3. poświadczoną przez UMK kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - dotyczy studiów drugiego stopnia,
  4. suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 50 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014 (z późn. zm.),
  5. 2 aktualne fotografie (w tym jedna w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  6. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego,
  7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  8. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką,
  9. 2 egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
  10. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572),
  11. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku filologia polska specjalność logopedia - dotyczy kandydatów na tą specjalność.
 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w Toruniu składają w terminach i miejscach ustalonych przez UKR dokumenty określone w ust. 1 pkt 1-9.
§ 2
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub na listę rezerwową na kierunki prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają w terminach i miejscach ustalonych przez UKR następujące dokumenty:
 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kopię świadectwa dojrzałości albo dyplomu Matury Międzynarodowej albo dyplomu Matury Europejskiej,
 3. poświadczoną przez UMK kopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - dotyczy studiów drugiego stopnia
 4. suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 50 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014 (z późn. zm.),
 5. 2 aktualne fotografie (w tym jedna w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego,
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 8. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką,
 9. 2 egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
 10. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy,
 11. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) - dotyczy kandydatów na studia stacjonarne,
 12. poświadczoną przez UMK kopię dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka lub położna - dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki pielęgniarstwo oraz położnictwo.
§ 3
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub na listę rezerwową na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim na kierunku lekarskim prowadzonym przez Collegium Medicum składają w terminach i miejscach ustalonych przez UKR następujące dokumenty:
 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał lub kopię świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, w języku polskim lub jego przysięgłe tłumaczenie na język polski lub język angielski w przypadku, gdy świadectwo zostało wydane w języku innym niż język polski lub język angielski,
 2. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego,
 4. 2 aktualne fotografie (w tym jedna w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku lekarskim wydane przez lekarza medycyny pracy.
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 7. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt