Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 czerwca 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 58

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 7 czerwca 2010 r.

Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie uchwały nr 98 Senatu UMK z dnia 30 października 2007 r., w sprawie własności intelektualnej oraz ochrony prawnej dóbr intelektualnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia posiadają następujące znaczenie:
 1. "AIP" - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
 2. "chronione dobra niematerialne" - podlegające ochronie prawnej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin, know-how, utwory (w tym programy komputerowe), przedmioty praw pokrewnych, bazy danych;
 3. "kierownik jednostki" - dziekan wydziału lub kierownik innej jednostki w przypadku jednostek między- lub pozawydziałowych, w tym ogólnouniwersyteckich;
 4. "komisja" - Komisja UMK do Spraw Własności Intelektualnej (szczegółowe zasady funkcjonowania i kompetencji komisji określa załącznik nr 1 do regulaminu);
 5. "pracownik" - osoba pozostająca w stosunku pracy z UMK;
 6. "projekt racjonalizatorski" -nadające się do wykorzystania rozwiązanie o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, zgłoszone przez twórcę i przyjęte w tym charakterze przez UMK i następnie faktycznie zastosowane;
 7. "regulamin" - niniejszy regulamin dotyczący chronionych dóbr niematerialnych i projektów racjonalizatorskich;
 8. "spółka spin-off"- spółka handlowa, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest co najmniej jeden pracownik UMK, zawiązana w celu komercjalizacji chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich, do których prawa posiada UMK, powiązana (w szczególności organizacyjnie, formalno-prawnie lub finansowo) z UMK (lub ze spółką od niego zależną). Szczegółowe zasady tworzenia spółek spin-off określa odrębny regulamin;
 9. "tajemnica" - informacje nieujawnione do wiadomości publicznej, w szczególności charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne posiadające wartość gospodarczą; do tajemnicy UMK, w tym jej ochrony, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. - Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) regulujące tajemnicę przedsiębiorstwa;
 10. "twórca" - osoba, która stworzyła chronione dobro niematerialne lub projekt racjonalizatorski;
 11. "UMK" - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 2

Chronione dobra niematerialne powstałe w ramach stosunku pracy

 1. Reguły określone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do chronionych dóbr niematerialnych stworzonych przez pracowników w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających z nawiązanego stosunku pracy. Przez stworzenie dóbr niematerialnych w ramach stosunku pracy rozumie się także modyfikację dobra już istniejącego. Jeśli modyfikacja jest na tyle istotna, że prowadzi do powstania nowego chronionego dobra niematerialnego, podlega ono ochronie zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie i innych przepisach prawa.
 2. Spory dotyczące kwalifikacji powstałego chronionego dobra niematerialnego jako powstałego w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, UMK oraz pracownik poddają rozstrzygnięciu komisji. Rozstrzygnięcie komisji nie pozbawia stron możliwości dochodzenia praw w postępowaniu przed sądem powszechnym.
 3. W razie delegowania pracownika do innej szkoły wyższej, jednostki naukowej lub badawczej w Polsce lub zagranicą, zawarcie umowy przyznającej tej jednostce prawa do chronionych dóbr niematerialnych stworzonych w czasie i w związku z takim pobytem, wymaga zgody UMK.
§ 3

Chronione dobra niematerialne powstałe poza stosunkiem pracy

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu znajdą odpowiednie zastosowanie również w przypadku stworzenia chronionego dobra niematerialnego przy pomocy UMK. Za "pomoc" uważane są konkretne świadczenia UMK w zakresie wykraczającym poza normalne korzystanie z jego infrastruktury przez pracownika w związku z jego zatrudnieniem, bez których nie mogłoby dojść do stworzenia chronionego dobra niematerialnego. Pomoc ta może w szczególności polegać na wsparciu finansowym lub materiałowym.
 2. W pozostałych przypadkach stosowanie postanowień regulaminu może mieć miejsce na podstawie umowy pomiędzy twórcą a UMK.
§ 4

Podstawowe obowiązki pracowników

 1. Pracownik ma obowiązek zgłosić UMK fakt stworzenia chronionego dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego w terminie dwóch tygodni od jego stworzenia.
 2. Zgłoszenie powinno być dokonane kierownikowi jednostki. W przypadku dóbr, o których mowa w § 7, kierownik jednostki obowiązany jest przekazać je niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych, Rektorowi UMK lub upoważnionej przez niego osobie.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe twórcy oraz istotne informacje dotyczące chronionego dobra niematerialnego wraz z dokumentacją, w szczególności rodzaj stworzonego dobra niematerialnego, opis, zakres zastosowania, a także informacje wskazujące na możliwość uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
 4. Dokonując zgłoszenia pracownik oświadcza, że dobro niematerialne nie narusza praw osób trzecich.
 5. W przypadku dóbr własności przemysłowej, o których mowa w § 7, twórca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac badawczych, w szczególności zawierającego opis tworzonego dobra niematerialnego, instrukcje i sposoby zastosowania.
 6. Pracownik zobowiązany jest do współdziałania z UMK w zakresie koniecznym do uzyskania ochrony, w szczególności jeśli chodzi o wynalazki, wzory użytkowe i inne przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej. Obowiązek ten dotyczy w szczególności zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby uniemożliwić uzyskanie ochrony.
 7. Do czasu ujawnienia przez UMK zgłoszonego rozwiązania, zwłaszcza podlegającemu opatentowaniu lub uzyskaniu innego prawa z zakresu własności przemysłowej, objęte jest tajemnicą UMK.
§ 5

Obowiązki UMK

 1. UMK zobowiązuje się do przestrzegania praw osobistych twórcy chronionego dobra niematerialnego.
 2. UMK prowadzi rejestr zgłoszeń patentowych, zgłoszeń o udzielenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. UMK prowadzi również rejestr projektów racjonalizatorskich stworzonych przez pracowników w uczelni.
§ 6

Postanowienia dotyczące praw autorskich

 1. UMK przysługuje:
  1. pierwszeństwo opublikowania utworu stworzonego przez pracownika w ramach obowiązków pracowniczych (zwielokrotniania egzemplarzy utworu określoną techniką, w tym drukarską);
  2. prawo rozpowszechniania utworu, o którym mowa w pkt 1 w utworach zbiorowych oraz w publikacjach elektronicznych;
  3. prawo wprowadzenia egzemplarzy utworu w drodze sprzedaży, a także prawo decydowania o najmie i użyczaniu egzemplarzy utworu;
  4. jeśli chodzi o programy komputerowe stworzone przez pracownika w ramach obowiązków pracowniczych prawo do korzystania z nich na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 2. Twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w sposób określony w pkt 1.
 3. Prawo pierwszeństwa wygasa, jeśli w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w ciągu 2 lat od przyjęcia utworu nie został opublikowany.
 4. UMK nabywa autorskie prawa majątkowe wskazane w pkt 1 z chwilą przyjęcia utworu. Przyjęcia dokonuje kierownik jednostki, o czym niezwłocznie powiadamia twórcę.
 5. UMK ma prawo uzależnić przyjęcie utworu od dokonania w nim przez twórcę wskazanych zmian, w terminie 6 miesięcy od dnia dostarczenia utworu. W razie braku oświadczenia o nieprzyjęciu utworu lub uzależnieniu przyjęcia utworu od dokonania określonych zmian, utwór uważa się za przyjęty po upływie 6 miesięcy od jego dostarczenia. Strony mogą ustalić inny termin.
 6. Twórcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu i nabycia przez UMK praw do niego, chyba że umowa twórcy z UMK stanowi inaczej.
 7. UMK nabywa z chwilą przyjęcia utworu prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 8. W przypadku stworzenia przez pracownika bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, ze zm.) prawa to tej bazy (majątkowe prawa sui generis) przysługują UMK, jeśli UMK poniósł ryzyko nakładu inwestycyjnego związanego z jej stworzeniem, niezależnie od praw, o których mowa w pkt 1.
 9. Wraz z nabyciem wskazanych praw do utworu lub bazy danych UMK nabywa także własność przedmiotów, na których je utrwalono, chyba że umowa z twórcą stanowi inaczej.
 10. UMK ma również prawo, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze lub bazie danych stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, do własnych celów naukowych, badawczych, poznawczych, dydaktycznych.
 11. UMK może również, bez odrębnego wynagrodzenia, udostępniać utwór lub bazę danych, do których zastosowanie ma niniejszy regulamin, osobom trzecim, jeżeli wynika to z ich uzgodnionego przeznaczenia lub zostało postanowione w umowie.
§ 7

Postanowienia dotyczące własności przemysłowej

 1. W przypadku stworzenia chronionego dobra niematerialnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego lub nowej odmiany roślin, w wyniku wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego przysługują UMK, chyba że umowa z pracownikiem stanowi inaczej.
 2. UMK nabywa prawa do dóbr, o których mowa w niniejszym paragrafie z chwilą ich przyjęcia, którego dokonuje Rektor lub upoważniona przez niego osoba. O fakcie przyjęcie zgłoszonego dobra Rektor lub upoważniona przez niego Osoba informuje twórcę niezwłocznie, wraz z informacją o tym, czy i jakie informacje dotyczące przyjętego dobra niematerialnego zostają objęte tajemnicą UMK. Przed objęciem danych informacji tajemnicą Rektor lub upoważniona osoba mogą zwrócić się o wydanie opinii w tej sprawie przez komisję.
 3. Przyjęcie zgłoszonego dobra powinno nastąpić w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia dobra niematerialnego, o którym mowa w paragrafie niniejszym. UMK może uzależnić przyjęcie dobra o dokonania określonych zmian. Strony mogą ustalić inny termin.
 4. W razie niepoinformowania twórcy o przyjęciu lub nieprzyjęciu dobra, albo o uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian, uważa się, że po upływie 90 dni od dnia zgłoszenia, dobro zostało przyjęte bez zastrzeżeń.
 5. Dokonać zgłoszenia o udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może wyłącznie UMK, chyba że umowa z twórcą stanowi inaczej. Do UMK należy również decyzja co do wyboru przemysłowego lub innego komercyjnego wykorzystania stworzonych dóbr niematerialnych, o których mowa w paragrafie niniejszym. Strony mogą umówić się inaczej.
 6. Dokonanie zgłoszenia przez pracownika, w braku odmiennego postanowienia w umowie, będzie oznaczało naruszenie tajemnicy UMK. W takim przypadku UMK może żądać zapłaty części a nawet całości wynagrodzenia, jakie byłoby należne na rzecz uprawnionego, gdyby zawarto stosowną umowę mającą za przedmiot korzystanie z chronionego dobra niematerialnego.
 7. W razie podjęcia decyzji o nie zgłaszaniu dobra przez UMK w celu uzyskania ochrony przewidzianej w prawie własności przemysłowej, UMK niezwłocznie powiadamia twórcę o tym fakcie i na jego żądanie przenosi nieodpłatnie na niego prawa do takiego dobra niematerialnego.
 8. W razie stworzenia przy pomocy UMK dobra niematerialnego podlegającego ochronie jako wynalazek lub inne dobra chronione prawami własności przemysłowej, UMK ma prawo korzystać z tych dóbr we własnym zakresie, jeżeli pomoc UMK stanowiła istotny i bezpośredni warunek stworzenia tych dóbr, a korzystanie z nich nie jest powszechnie dostępne. Za "pomoc" uważa się w szczególności nakłady finansowe, techniczne, marketingowe, wskazówki merytoryczne.
§ 8

Projekty racjonalizatorskie i know-how

 1. Zakres praw do danego projektu racjonalizatorskiego oraz informacji stanowiących know-how określa umowa między twórcą a UMK.
 2. Wynagrodzenie twórcy projektu racjonalizatorskiego oraz twórcy know-how strony określą w umowie, ustalając je w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez UMK z tytułu korzystania z tych dóbr.
 3. Spory dotyczące określenia wysokości wynagrodzenia strony poddają rozstrzyg-nięciu komisji. Nie wyklucza to możliwości zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.
§ 9

Komercjalizacja chronionych dóbr niematerialnych i projektów racjonalizatorskich

 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, chroniąc prawa i interesy twórców oraz własne, UMK może przenosić prawa majątkowe do chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich na osoby trzecie bądź upoważniać te do korzystania z utworów w drodze udzielenia licencji.
 2. Jeżeli nie pozostaje to w wyraźnej sprzeczności z interesami UMK i twórców, UMK jest zobowiązany do komercjalizacji wyników prac naukowych przez przenoszenie majątkowych praw do chronionych dóbr niematerialnych i projektów racjonaliza-torskich lub udzielanie licencji. Realizacja tego obowiązku może także następować poprzez udział UMK w tworzeniu spółek handlowych zakładanych w celu komercyjnego wykorzystania chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich, w szczególności spółek spin-off.
 3. W związku z komercjalizacją danego dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego UMK może zezwolić drugiej stronie na korzystanie z infrastruktury UMK, takiej jak pomieszczenia lub aparatura badawcza. W celu maksymalnie efektywnej komercjalizacji danego dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego, pracownik ma obowiązek współpracować z UMK i podmiotem korzystającym z jego dobra.
§ 10

Zasady wynagradzania twórców

 1. Zasadą jest równy (po 50%) udział UMK i twórcy w zyskach z komercjalizacji chronionych dóbr niematerialnych i projektów racjonalizatorskich.
 2. Jeśli dane chronione dobro niematerialne zostało stworzone przez kilku twórców, przypadające na ich rzecz wynagrodzenie jest proporcjonalne do wkładu wniesionego w stworzenie konkretnego dobra. W razie sporu co do wysokości udziałów, decyzję podejmuje komisja, co nie wyklucza zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.
 3. Część zysków z komercjalizacji chronionego dobra niematerialnego przypadająca na rzecz UMK dzieli się w następujący sposób:
  1. 20% przekazywana jest jednostce, w której zatrudniony jest twórca (lub proporcjonalnie na rzecz jednostek, w których zatrudnieni są twórcy - w przypadku dóbr stworzonych przez kilka osób);
  2. 30% przekazywana jest do budżetu UMK z tym, że suma ta może być przeznaczona wyłącznie na rzecz dalszego wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności na UMK.
 4. Zasady podziału zysków pochodzących z komercjalizacji prowadzonej przez spółkę spin-off określa umowa spółki lub umowa twórcy z UMK.
 5. Przychody UMK pochodzące z komercjalizacji chronionych dóbr niematerialnych, o których mowa w § 7 i projektów racjonalizatorskich przeznacza się w pierwszej konieczności na pokrycie kosztów uzyskania i utrzymania ich ochrony.
 6. Komisja może zaproponować inny sposób podziału zysków, jeśli uzna to za uzasadnione w konkretnym przypadku.
 7. Twórca nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie przez UMK z dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego, lub materiału badawczego naukowego w nich zawartego, dla celów naukowo-badawczych lub dydaktycznych.
 8. Twórcy, który zostanie zatrudniony w spółce spin-off, o której mowa w § 9, albo który jest jej udziałowcem albo wspólnikiem, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu komercjalizacji stworzonego przez niego dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego. W takim przypadku twórca ma prawo do części zysku spółki i wynagrodzenia, jakie w niej otrzymuje, zgodnie z obowiązującym prawem i umową łączącą strony.
 9. Jeżeli wynagrodzenie dla twórcy chronionego dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego jest rażąco niskie w stosunku do korzyści, które uzyskuje UMK z tytułu jego komercjalizacji, twórca może domagać się jego podwyższenia.
 10. Wynagrodzenie jest wypłacane w częściach, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku, w którym uzyskano korzyści związane z wprowadzeniem komercjalizowanego dobra niematerialnego do obrotu. Wynagrodzenie jest wypłacane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano pierwsze korzyści. Dalszy okres będzie przedmiotem nowych ustaleń między twórcą z UMK. Wypłata dalszego wynagrodzenia zależeć będzie od rzeczywistego wykorzystania dobra niematerialnego i oceny możliwości jego dalszej komercjalizacji.
 11. Spory dotyczące wynagrodzenia strony poddają rozstrzygnięciu komisji. Nie wyklucza to możliwości zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.
 12. Po zakończeniu stosunku pracy zasady wynagradzania twórcy reguluje odrębna umowa z UMK.
§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin należy dostarczyć pracownikowi przed zawarciem umowy o pracę lub wraz z doręczeniem innego dokumentu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
 2. Umowa o pracę lub inny dokument, o którym mowa w pkt 1, powinny zawierać zapis, zgodnie z którym pracownik oświadczy, iż regulamin został mu doręczony przed nawiązaniem stosunku pracy, zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego treść.
 3. Pracownikom pozostającym w stosunku pracy w chwili wejścia w życie regulaminu, regulamin powinien być doręczony niezwłocznie po jego wejściu w życie wraz z pouczeniem o prawie do wypowiedzenia umowy lub rozwiązania stosunku pracy w najbliższym terminie wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy. Aneks do umowy o pracę lub stosowny dokument w przypadku pracowników zatrudnionych w UMK na innej podstawie niż umowa o pracę powinien być podpisany do 31 października 2010 r.
 4. UMK nabywa w momencie przyjęcia stworzonego chronionego dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego również prawo własności nośników, na których dobro utrwalono oraz innych przedmiotów materialnych powstałych w związku ze stworzeniem pracowniczego chronionego dobra niematerialnego lub projektu racjonalizatorskiego.
 5. Zagadnienia szczegółowe związane z ochroną dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich tworzonych przez pracowników w ramach ich obowiązków ze stosunku pracy mogą być przedmiotem Instrukcji, których przygotowanie Rektor UMK może powierzyć Dyrektorowi AIP. Przygotowane Instrukcje wchodzą w życie po zatwierdzeniu ich przez Rektora UMK.
 6. W sprawach nieuregulowanych szczegółowo w regulaminie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. - Dz.U z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.).
 7. W razie zmiany bądź uchylenia przepisów, o których mowa w pkt 6, stosuje się przepisy zmienione lub wchodzące w miejsce przepisów dotychczasowych.
 8. Przepisy regulaminu mogą być - jeśli strony tak postanowią - odpowiednio stosowane do stosunków prawnych powstałych pomiędzy UMK a osobami, które świadczą pracę na rzecz UMK na podstawie umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze, a których rezultatem może być stworzenie chronionego dobra niematerialnego. Regulamin może mieć również zastosowanie do chronionych dóbr niematerialnych lub projektów racjonalizatorskich stworzonych w czasie trwania stypendium naukowego, w ramach grantu uczelnianego lub urlopu naukowego, jeśli twórca i UMK tak postanowią.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt