Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 1 września 2005
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 56

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 lipca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu "Absolwent UMK".

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

I. CEL PROGRAMU

§ 1

Głównym celem Programu "Absolwent UMK", zwanym dalej Programem, jest utrzymywanie i rozwijanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z absolwentami uczelni. Budowanie relacji z wychowankami opiera się na założeniu, że osoby kończące studia mogą nadal pełnić w życiu Uniwersytetu ważną rolę przyczyniając się do jej rozwoju i promocji. Program "Absolwent UMK" to szeroka oferta działań o charakterze informacyjno-integracyjnym przygotowana specjalnie dla absolwentów UMK. Program "Absolwent UMK" koordynuje Centrum Promocji i Informacji UMK.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU "ABSOLWENT UMK"

§ 2
 1. Do Programu mogą przystąpić osoby, które uzyskały na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu tytuł:
  1. licencjata,
  2. inżyniera,
  3. magistra,
  4. doktora,
  5. lekarza,
  6. absolwenci studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do:
  1. dostarczenia Centrum Promocji i Informacji UMK wypełnionej i podpisanej Ankiety Absolwenta UMK. Wzór ankiety znajduje się w załączniku nr 1.
  2. okazania pracownikowi Centrum Promocji i Informacji UMK odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na UMK: dyplomu licencjata, inżyniera, magistra, doktora, lekarza, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub przesłania kserokopii ww. dokumentów na adres Centrum Promocji i Informacji UMK.
§ 3
 1. Przystępując do Programu absolwent wyraża zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zawartych w Ankiecie Absolwenta UMK przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dla celów związanych z funkcjonowaniem Programu.
 2. Przystąpienie do Programu "Absolwent UMK" jest równoznaczne z otrzymaniem Karty Absolwenta UMK
 3. Rezygnacja z udziału w Programie jest równoznaczna z koniecznością zwrotu Karty Absolwenta UMK oraz złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa.

III. KARTA ABSOLWENTA UMK - POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4

Karta Absolwenta UMK, zwana dalej Kartą, jest formą identyfikacji uczestników Programu.

 1. Jednostką upoważnioną do wydawania Kart jest Centrum Promocji i Informacji UMK.
 2. Karta posiada unikalny numer.
 3. Wizerunek awersu Karty określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. Karta upoważnia do korzystania z oferty Programu oraz upoważnia do korzystania ze zniżek przy zakupie towarów i usług instytucji współpracujących z Programem zwanych Partnerami Programu.
 5. Aktualna lista Partnerów Programu jest publikowana na stronach internetowych Programu oraz udostępniana uczestnikom Programu w formie bezpłatnej ulotki.
 6. Istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu Karty Absolwenta UMK - o numerze identycznym jak utraconej Karty, ale poprzedzonym literą D - na podstawie dpowiedniego pisemnego oświadczenia podpisanego przez absolwenta w przypadku:
  1. zagubienia lub kradzieży Karty,
  2. zmiany nazwiska posiadacza Karty (w tym przypadku konieczny jest zwrot Karty ze starym nazwiskiem),
  3. zniszczenia Karty (w tym przypadku należy zniszczoną Kartę zwrócić do Centrum Promocji i Informacji).

IV.  BAZA UCZESTNIKÓW PROGRAMU "ABSOLWENT UMK"

§ 5
 1. Dane uczestników Programu są gromadzone w elektronicznej Bazie uczestników Programu "Absolwent UMK", zwanej dalej Bazą.
 2. Prawo do wykorzystania, przetwarzania i publikowania danych osobowych zgromadzonych w Bazie uczestników ma wyłącznie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez Centrum Promocji i Informacji UMK, dla celów związanych z funkcjonowaniem Programu.
 3. Dane teleadresowe absolwentów znajdujące się w Bazie są udostępniane wyłącznie uczestnikom Programu za zgodą osób, których dane dotyczą.

V.  WARUNKI WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

§ 6
 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika wybiera na Partnera Programu instytucję godną zaufania wyróżniając ją w ten sposób spośród innych podmiotów funkcjonujących na rynku.
 2. Wyboru Partnera dokonują pracownicy Centrum Promocji i Informacji UMK po uprzednim zapoznaniu się z działalnością instytucji i jej ofertą.
 3. Partner Programu wyróżnia uczestników Programu spośród grona swoich klientów poprzez udzielanie specjalnego rabatu w opłatach za oferowane towary lub usługi.
 4. Informacje o Partnerze (adres instytucji, logo i adres strony internetowej) oraz oferowanej uczestnikom Programu ofercie znajdują się w materiałach informacyjnych oraz na stronach interenetowych Programu.
 5. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Partnerem a Programem określa umowa.
 6. Istnieje możliwość podjęcia innych form współpracy z Programem (np. fundowanie nagród, specjalne oferty promocyjne) przez Partnerów Programu oraz przez podmioty Partnerem nie będące.
§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 22 lipca 2005 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt