Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 56

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Od roku akademickiego 2013/2014 specjalność: "geografia fizyczna i geoinformacja" prowadzona na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geografia zostaje przekształcona w specjalność: "geografia fizyczna".
  2. Od roku akademickiego 2013/2014 specjalność: "planowanie i zagospodarowanie przestrzenne" prowadzona na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geografia zostaje przekształcona w specjalność: "geografia społeczno-ekonomiczna".
§ 2
Studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku geografia na specjalnościach: "geografia fizyczna i geoinformacja" oraz "planowanie i zagospodarowanie przestrzenne" studiują według programów i planów studiów przewidzianych dla tych specjalności, aż do planowanego zakończenia cyklu kształcenia.
§ 3
  1. Rada Wydziału Nauk o Ziemi uchwala program i plan studiów dla specjalności, o których mowa w § 1.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Nauk o Ziemi.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt