Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 czerwca 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 56

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Określa się zasady zbywania i oddawania do odpłatnego i nieodpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Uczelni, zwanych dalej "nieruchomościami Uczelni".
 2. Przez oddawanie nieruchomości do odpłatnego i nieodpłatnego korzystania rozumie się wynajmowanie, wydzierżawianie lub inne odpłatne i nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych.
§ 2
Uczelnia może zbywać lub oddawać do odpłatnego i nieodpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których jest właścicielem.

II. Zbycie nieruchomości

§ 3
 1. Decyzję o zbyciu nieruchomości podejmuje rektor, a w przypadkach, o których mowa w § 39 pkt 1 Statutu UMK rektor, za zgodą Senatu, a w przypadku Collegium Medicum po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Collegium Medicum.
 2. Zbywanie lub oddawanie do odpłatnego i nieodpłatnego korzystania na podstawie umów cywilno-prawnych dokonuje się w trybie:
  1. aukcji,
  2. przetargu ofertowego, zwanym dalej przetargiem,
  3. negocjacji,
  o wyborze trybu decyduje kanclerz/zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum na wniosek kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego/Działu Administracyjno-Gospodarczego CM.
 3. Zasad określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się do zbywania nieruchomości (lokali) zasiedlonych.
 4. Na zbycie lub oddanie do korzystania innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu, ogłoszonego przez NBP, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
 5. Zasady występowania z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, określa ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. nr 106, poz. 493 z późn. zm.).
 6. Za przygotowanie wniosku, o którym mowa w ust. 5 odpowiada kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego lub Działu Administracyjno-Gospodarczego Collegium Medicum.
§ 4
Aukcję, przetarg lub negocjacje ogłasza, organizuje i przeprowadza za zgodą kanclerza/zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego lub Działu Administracyjno-Gospodarczego CM.
§ 5
 1. Ogłoszenie o aukcji, przetargu lub negocjacjach podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 21 dni przed datą odbycia aukcji przetargu lub negocjacji.
 2. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o aukcjach, przetargach lub negocjacjach dotyczących kilku nieruchomości.
 3. W ogłoszeniu podaje się:
  1. oznaczenie i opis nieruchomości,
  2. w przypadku nieruchomości niezabudowanej, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego,
  3. cenę wywoławczą,
  4. czas, termin i miejsce aukcji, przetargu lub negocjacji,
  5. przy przetargu lub aukcji - informację o wadium, formach i terminie wnoszenia,
  6. przy przetargu lub aukcji - informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oraz zastrzeżenie, że Uczelnia ma prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania oferty, a także unieważnienia aukcji, przetargu lub negocjacji w przypadku nie wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na zbycie lub oddanie do korzystania, innym podmiotom, na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości.
 4. Wartość nieruchomości ustalana jest w wyniku wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników wpływających na wartość nieruchomości.
 5. Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego może być decyzją rektora podwyższona. Wartość ta staje się ceną wywoławczą.
 6. W aukcji, przetargu lub negocjacjach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną, a ponadto, jeśli w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5, podana jest informacja o obowiązku wpłacenia wadium, dokonają jego wpłaty w sposób i w terminie wyznaczonym w tym ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć przed otwarciem aukcji lub przetargu.
 7. Osoby, które chcą brać udział w aukcji lub negocjacjach, powinny przed terminem otwarcia aukcji lub negocjacji złożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku gdy takiego wpisu nie ma - akt założycielski konstutuujący ich funkcjonowanie, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o formie funkcjonowania podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej. Osoby składające ofertę w przetargu załączają do ofert aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
 8. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, wzywa się oferenta do uzupełnienia o brakujące dokumenty w terminie określonym w wezwaniu. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów do oferty skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.
 9. Wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i nie wyższe niż 20% tej ceny.
 10. Wadium może być wnoszone tylko przelewem na numer rachunku bankowego określony w ogłoszeniu o aukcji lub przetargu.
 11. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji lub przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia aukcji lub przetargu.
 12. Wadium wpłacone przez uczestnika aukcji lub przetargu, który aukcję lub przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 13. Cena wywoławcza zbycia nieruchomości jest ceną netto.
§ 6
 1. Czynności związane z przeprowadzeniem aukcji lub przetargu wykonuje komisja przetargowa, a czynności związane z przeprowadzeniem negocjacji komisja ds. negocjacji, powołane przez rektora, zwane dalej komisjami w składzie co najmniej 3 osób.
 2. Członkami komisji przeprowadzającymi aukcję, przetarg lub negocjacje nie mogą być osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związane z tytułu przysposobienia lub kurateli z oferentem, jego następcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, ubiegających się o nabycie, a także pozostające z oferentem w stosunku pracy lub zlecenia albo w innym stosunku prawnym bądź faktycznym budzącym wątpliwości, co do ich bezstronności.
 3. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2 skutkuje wyłączeniem danej osoby z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są zobowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunkami aukcji albo przetargu.
 5. Komisja w przypadku przetargu lub negocjacji podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
 6. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przeprowadzonej aukcji, przetargu lub negocjacji, który powinien zawierać informacje dotyczące:
  1. terminu i miejsca przetargu, aukcji lub negocjacji,
  2. oznaczenia i opisu nieruchomości,
  3. obciążeń nieruchomości,
  4. ceny wywoławczej,
  5. osób dopuszczonych i niedopuszczonych do aukcji, przetargu lub negocjacji wraz z uzasadnieniem,
  6. najwyższej ceny osiągniętej w aukcji lub w przetargu albo informacje o złożonych ofertach, wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich,
  7. imienia, nazwiska i adresu nazwy albo firmy oraz siedziby osoby ustalonej jako nabywcy nieruchomości,
  8. skutków uchylenia się od zawarcia umowy np. przepadek wadium,
  9. imion i nazwisk członków komisji.
 7. Protokół podpisany przez przewodniczącego i członków komisji przekazywany jest rektorowi w celu zatwierdzenia.
 8. Dokonanie wyboru oferenta w sposób określony w § 3 ust. 2 stanowi podstawę do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.
§ 7
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
§ 8
 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 2. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
 3. W części jawnej komisja przetargowa:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,
  2. ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,
  3. otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,
  4. przyjmuje oświadczenie lub wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów,
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 4. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:
  1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
  2. sporządza protokół przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w § 6 ust. 6.
 5. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w warunkach przetargu.
 6. W przypadku, gdy najwyższą oferowaną cenę zawiera więcej niż jedna oferta, a pozostałe kryteria inne niż cena nie decydują o wyborze oferty, komisja przetargowa może zarządzić dalsze prowadzenie przetargu w drodze aukcji, ograniczone do tych ofert. Aukcję przeprowadza się na zasadach określonych w przepisach poprzedzających lub wzywa do złożenia ofert dodatkowych.
 7. Wybór oferty przez komisję przetargową podlega zatwierdzeniu przez rektora.
 8. Uczestnicy przetargu zawiadamiani są o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.
§ 9
 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował przynajmniej ceny wywoławczej.
 2. W przypadku opisanym w ust 1 rektor ma prawo obniżyć cenę wywoławczą do wysokości określonej w operacie szacunkowym i ogłosić nowy przetarg, aukcję lub negocjacje.
 3. O ile po określeniu nowej ceny w drugim postępowaniu nie wyłoniony został nabywca, rektor może ustalić nową cenę sprzedaży poniżej ceny oszacowanej w operacie szacunkowym.
§ 10
 1. Oferty do przetargu są składane w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę i siedzibę, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna, ewentualnie inny dokument świadczący o formie funkcjonowania podmiotu gospodarczego nie posiadającego osobowości prawnej,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
§ 11
 1. Przewodniczący komisji otwiera aukcję przekazując uczestnikom informacje o nieruchomości, której aukcja dotyczy oraz podaje do wiadomości nazwiska osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do aukcji.
 2. Przewodniczący komisji informuje uczestników aukcji o wysokości postąpienia, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych, a także przekazuje informację, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Wysokość postąpienia określa przewodniczący komisji.
 3. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 4. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i dokonuje przybicia, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która aukcję wygrała i zamyka aukcję.
 6. Aukcja staje się nieważna jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7.  Przepisy § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 12
 1. Umowa może zostać zawarta w drodze prowadzonych negocjacji. Umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień umownych będących przedmiotem negocjacji, a w szczególności przedmiotu umowy, terminu zawarcia, ceny, sposobu i terminu jej zapłaty.
 2. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

III. Oddanie nieruchomości do korzystania na zasadach najmu, dzierżawy użyczenia lub innych form użytkowania przewidzianych prawem

§ 13
 1. Oddanie do korzystania na zasadach najmu, dzierżawy lub innych form użytkowania następuje odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Stawki czynszu ustala corocznie rektor na wniosek kanclerza.
 3. Stawki czynszu ustalone przez rektora zwiększa się o należny podatek od nieruchomości.
 4. W przypadku nieodpłatnego oddania do korzystania na zasadach użyczenia osoba przyjmująca użyczenie opłaca podatek od nieruchomości.
§ 14
Ze względu na czasokres trwania umowy najmu lub dzierżawy, umowy dzieli się na:
 1. najem lub dzierżawę gruntów budynków, budowli, lokali lub ich części o powierzchniach powyżej 20 m2 na okres dłuższy niż 1 miesiąc,
 2. najem krótkotrwały tj. najem auli, sal konferencyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz innych pomieszczeń i terenów Uczelni, na okres nieprzekraczający 1 miesiąca.
§ 15
 1. Najem lub dzierżawa określona w § 14 pkt 1 odbywa się w formie bezprzetargowej każdorazowo wymaga akceptacji kanclerza/zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum.
 2. Najem określony z § 14 pkt 2 może być przeprowadzony w procedurze bezprzetargowej.
 3. Wynajem krótkotrwały poniżej 1 miesiąca oraz długotrwały wymaga zawarcia umowy lub decyzji kanclerza/zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum określającej warunki najmu.
 4. Przy najmie krótkotrwałym, mogą być również zlecane dodatkowe usługi (np. nagłośnienie, oprawa plastyczna), które wymagają jednak wcześniejszego uzgodnienia z właściwymi służbami. Za te usługi pobierane są dodatkowe opłaty.
 5. Wynajmu pomieszczeń na wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych dokonuje się po uzgodnieniu z dziekanem lub kierownikiem tej jednostki.
§ 16
 1. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego lub Działu Administracyjno-Gospodarczego CM umieszcza na wydzielonej tablicy wykaz i informacje o obiektach zgłoszonych do wynajęcia, dzierżawy lub innego odpłatnego użytkowania oraz terminy składania ofert. Ogłoszenie winno być wywieszone, na co najmniej 21 dni przed terminem zbierania ofert. Ogłoszenie dotyczy najmu powyżej 1 miesiąca i powierzchni powyżej 20 m2.
 2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, gromadzi również oferty na najem w trybie bezprzetargowym.
 3. W przypadku najmu lokalu lub jego części umiejscowionego w DS.-ie przed zgłoszeniem najmu, kierownik DS.-u dokonuje pisemnych uzgodnień z Samorządami: Studenckim i Doktoranckim.
§ 17
 1. Traci moc zarządzenie nr 100 Rektora UMK z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt