Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

156

ZARZĄDZENIE Nr 55

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 4 listopada 2002 r.

w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami, zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie trybu powołania oraz zadań Rady Wydawniczej i Wydziałowych Komisji Wydawniczych (B. Pr. Nr 5, poz. 43)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się Radę Wydawniczą Uniwersytetu zwaną dalej "radą", jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora w następującym składzie:
  1. prof. dr hab. Marek Zaidlewicz - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jako przewodniczący
  2. członkowie, reprezentujący Wydziały:
   • Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Guido Kriesel
   • Chemii - dr hab. Halina Kaczmarek
   • Filologiczny - dr hab. Krzysztof Obremski, prof. UMK
   • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - prof. dr hab. Andrzej Bielski
   • Humanistyczny - prof. dr hab. Mirosław Żelazny
   • Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Brunon Kamiński
   • Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - dr hab. Barbara Polszakiewicz, prof. UMK
   • Nauk Historycznych - dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK
   • Prawa i Administracji - dr hab. Tadeusz Wasilewski, prof. UMK
   • Sztuk Pięknych - dr hab. Józef Poklewski, prof. UMK
   • Teologiczny - ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK
 2. Ponadto w skład rady dodatkowo wchodzą - jako niestali członkowie:
  • mgr Tomasz Zekin-Kompanowski - Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK
  • mgr Feliksa Kwiecińska - Dział Wydawnictw
  • mgr Mirosława Szprenglewska - Dział Wydawnictw
§ 2
 1. Zadania rady określa § 3 zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie trybu powołania oraz zadań Rady Wydawniczej i Wydziałowych Komisji Wydawniczych (B. Pr. Nr 5, poz. 43).
 2. Kadencja rady trwa trzy lata (§ 57 ust. 1 Statutu UMK) i kończy się 31 sierpnia 2005 r.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 2002/2003.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt