Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 55

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie rekrutacji uzupełniającej na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz 572 z późn. zm.) oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Zarządza się rekrutację uzupełniającą na jedno zwolnione miejsce na drugi rok Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych.
§ 2
O przyjęcie na drugi rok Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w ramach rekrutacji uzupełniającej mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
 1. brały udział w rekrutacji na ISDM-P ale nie zostały przyjęte na ISDM-P z powodu braku miejsc,
 2. uzyskały zgodę osób zgłaszających projekt badawczy do realizacji w ramach ISDM-P na podjęcie się opieki naukowej nad przygotowaniem interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej w oparciu o przedstawioną przez doktoranta koncepcję realizacji tego projektu,
 3. aktualnie są uczestnikami studiów doktoranckich z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w jednej z następujących dyscyplin naukowych: astronomia, chemia, biologia, fizyka, geografia, matematyka prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 3
Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących elementów:
 1. ogłoszenia naboru na ISDM-P,
 2. złożenia wymaganych dokumentów,
 3. dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego,
 4. postępowanie kwalifikacyjnego,
 5. wydania decyzji w sprawie przyjęcia na ISDM-P.
§ 4
Rekrutację przeprowadza i decyzję w sprawie przyjęcia na ISDM-P podejmuje Rada Programowa ISDM-P.
§ 5
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ISDM-P składają w sekretariacie ISDM-P, budynek Wydziału Chemii, ul. Gagarina 7, pokój nr 1, następujące dokumenty:
§ 6
Terminarz rekrutacji
 
Lp. Elementy postępowania rekrutacyjnego Terminy
1. ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej na ISDM-P 10 maja 2013 r.
2. złożenie wymaganych dokumentów, do 17 maja 2013 r.
3. dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego 20 maja 2013 r.
4. postępowanie kwalifikacyjne 21 maja 2013 r.
5. ogłoszenie wyników rekrutacji 24 maja 2013 r.
§ 7
 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę trzy elementy:
  1. ocenę koncepcji realizacji projektu badawczego zaakceptowanego do realizacji w ramach ISDM-P z uwzględnieniem opinii osób, które zgłosiły projekt,
  2. udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  3. wynik postępowania kwalifikacyjnego na ISDM-P.
  Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie.
 3. Maksymalną liczbę punktów, jaką kandydat może uzyskać za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego przedstawia tabela zamieszczona poniżej.
Lp. Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów
1. Ocena koncepcji realizacji projektu badawczego zaakceptowanego do realizacji w ramach ISDM-P ze wskazaniem na możliwość wykorzystania dotychczas prowadzonych badań w ramach studiów doktoranckich z uwzględnieniem opinii osób, które zgłosiły projekt. 50
2. Udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata, w tym: Liczba punktów 40
  publikacje naukowe w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wg listy MNiSW
  publikacje naukowe w czasopiśmie znajdującym się na liście B czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wg listy MNiSW
  udział w konferencjach:  
       wygłoszenie referatu/komunikatu 3
       współautorstwo referatu/komunikatu 1
       prezentacja plakatu 1
  udział w realizacji projektów badawczych 10
  staże naukowe 2
  wyróżnienia i nagrody 2
  Inne 1
3. Wynik postępowania kwalifikacyjnego na ISDM-P - liczba uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym dzielona jest przez 10 10
  Ogółem: 100
 1. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.
 2. Wyniki rekrutacji są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu http://projekt-wzrost.umk.pl w zakładce "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze".
§ 8
 1. O przyjęciu na ISDM-P decyduje liczba punktów uzyskanych postępowaniu kwalifikacyjnym - przyjęty jest kandydat z największą liczbą punktów.
 2. Od decyzji RP ISDM-P służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 9
Kierownik ISDM-P do dnia 10 maja 2013 r. zamieści informację o rekrutacji uzupełniającej na stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu http://projekt-wzrost.umk.pl w zakładce "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze".
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


dokument Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na ISDM-P - Podanie
dokument Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 55 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na ISDM-P - Ankieta kandydata na ISDM-P
dokument Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 55 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na ISDM-P - Oświadczenie

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt