Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

155

ZARZĄDZENIE Nr 54

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie ustalenia limitów kwotowych za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2 pkt. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. ustala się następujące miesięczne limity kwotowe za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych dla:
  1. Rektora i Prorektorów - do 500 zł/m-c
  2. Dziekanów - do 300 zł/m-c
  3. Prodziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników jedn. międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i innych - do 250 zł/m-c
  4. Dyrektora Administracyjnego i jego Zastępców - do 250 zł/m-c
  5. Kierowników działów administracji, kierowników adm. obiektów, kierowców służbowych samochodów osobowych - do 150 zł/m-c
  6. Pozostałych pracowników - do 100 zł/m-c
 2. Limity, o których mowa w ust. 1 obejmują opłaty abonamentowe oraz opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych plus VAT.
 3. Osoby korzystające ze służbowego telefonu komórkowego zobowiązane są pokryć koszty jego miesięcznego użytkowania w wysokości przekraczającej ustalony limit.
 4. Przekroczenia kwotowe, o których mowa w ust. 3 będą potrącane z listy płac zainteresowanych pracowników na podstawie złożonego stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Kwestor wyznaczy osobę odpowiedzialną do szczegółowego analizowania wszystkich rachunków dotyczących służbowych telefonów komórkowych i przedstawiania stosownych informacji Prorektorowi ds. Ekonomicznych.

§ 3
 1. Osoby, które muszą korzystać z telefonów komórkowych przy wykonywaniu swoich służbowych obowiązków, powinny uzyskać zgodę Prorektora ds. Ekonomicznych na pisemny wniosek (załącznik nr 2) dziekana, kierownika jednostki organizacyjnej lub Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu i złożeniu oświadczenia.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 dotyczą aktualnych jak i przyszłych użytkowników telefonów komórkowych, a termin ich składania przez aktualnych użytkowników upływa z dniem 30 listopada br.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wniosek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Oświadczenie


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt