Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 54

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 6 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 78 Rektora UMK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 78 Rektora UMK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 - § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 1 października 2012 r. (inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2012 r., 19 lutego 2013 r. (Święto Uczelni), 2 maja 2013 r., 10-11 maja 2013 r. na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu (Juwenalia w Toruniu), 17-18 maja 2013 r. na wydziałach Collegium Medicum w Bydgoszczy i (Juwenalia w Bydgoszczy)."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu