Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 54

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Studiów UMK (uchwała Nr 26 Senatu UMK z dnia 27 marca 2007 r. z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2010/2011

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2010 r. do 13 lutego 2011 r.
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 1 października 2010 r.
Zajęcia dydaktyczne od 2 października 2010 r. do 22 grudnia 2010 r.
Wakacje zimowe od 23 grudnia 2010 r. do 2 stycznia 2011 r.
Zajęcia dydaktyczne od 3 stycznia 2011 r. do 30 stycznia 2011 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa od 31 stycznia 2011 r. do 13 lutego 2011 r.
   
SEMESTR LETNI od 14 lutego 2011 r. do 30 września 2011 r.
Zajęcia dydaktyczne od 14 lutego 2011 r. do 21 kwietnia 2011 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego od 28 lutego 2011 r. do 6 marca 2011 r.
Wakacje wiosenne od 22 kwietnia 2011 r. do 3 maja 2011 r.
Zajęcia dydaktyczne od 4 maja 2011 r. do 9 czerwca 2011 r.
Egzaminacyjna sesja letnia od 10 czerwca 2011 r. do 24 czerwca 2011 r.
Wakacje letnie od 25 czerwca 2011 r. do 30 września 2011 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego od 1 września 2011 r. do 19 września 2011 r.
§ 2
W celu pełnego zrealizowania zajęć zgodnie z planem studiów w roku akademickim 2010/2011 ustala się, że 26 stycznia 2011 roku (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek, 8 czerwca (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek, 9 czerwca (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.
§ 3
1. Dniami świątecznymi wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 1 listopada 2010 r., 11 listopada 2010 r., 19 lutego 2011 r. (Święto Uczelni), 12 czerwca 2011 r. (Zielone Świątki).
2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 1 października 2010 r. (inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2010 r., 13-14 maja 2011 r. (Juwenalia).
§ 4
Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz terminy zajęć na studiach niestacjonarnych ustalą jednostki prowadzące studia, a dziekani wydziałów ogłoszą w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.
§ 5
Okres od 21 września 2011 roku do 30 września 2011 roku przeznacza się na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2010/2011 i rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2010 r. i obowiązuje od 1 października 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt