Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 53

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie utworzenia Kliniki Foniatrii i Audiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 33 ust. 3 w związku z § 20 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Z dniem 2 maja 2013 r. tworzy się Klinikę Foniatrii i Audiologii (nazwa w języku angielskim: Clinic of Phoniatry and Audiology), będącą jednostką organizacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu.
§ 2
 1. Klinika Foniatrii i Audiologii prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie foniatrii i audiologii oraz otolaryngologii, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
 2. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - w ramach posiadanych środków i etatów - dokona obsady kadrowej kliniki oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
 1. Klinice Foniatrii i Audiologii nadaje się do odwołania skrót literowo-cyfrowy P060, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 24/02 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
 2. W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części XI dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu dodaje się pkt 45 w brzmieniu:

  "45. Klinika Foniatrii i Audiologii".

 3. W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu dopisuje się:
  "18 47 00 00 00 Klinika Foniatrii i Audiologii"
  (skrót literowy: KFiA).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt