Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

153

ZARZĄDZENIE Nr 52

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 października 2002 r.

w sprawie powołania studiów eksternistycznych na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki

Na podstawie § 82 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku informatyka systemem eksternistycznym prowadzi się:
  1. jednolite studia magisterskie,
  2. uzupełniające studia magisterskie.
 2. Studia eksternistyczne są przeznaczone głównie dla absolwentów oraz studentów innych kierunków studiów wyższych.
 3. O przyjęciu na studia eksternistyczne decyduje Dziekan, na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną.
 4. Za prowadzenie studiów eksternistycznych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami. W przypadku podjęcia przez studenta eksterna zajęć według indywidualnego programu nauczania, wysokość opłaty za te studia ustala się indywidualnie dla każdego studenta.
§ 2
 1. Organizację i program studiów określa Rada Wydziału. W szczególności Rada określa wymiar godzinowy konsultacji z poszczególnych przedmiotów.
 2. Do studentów studiów eksternistycznych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu studiów UMK, z uwzględnieniem specyfiki studiów eksternistycznych.
 3. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2002 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2002/2003.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt