Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 27 maja 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 52

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 226 oraz art. 2071 § 1kodeksu pracy,§ 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z zarządzeniem Nr 82 Rektora UMK z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie.
§ 2
W Uniwersytecie ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, badań naukowych i nauczania wykonują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych przy pomocy podległych sobie służb.
§ 3
W Uniwersytecie wprowadza się trójstopniową skalę oszacowania ryzyka, która jest przyjęta w Polskiej Normie PN-N-18002:2000. Przedstawiona metoda w tej normie pozwala na oszacowanie ryzyka przez wyznaczone osoby w sposób prosty, nie wymagający wiedzy specjalistycznej (w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia* przedstawione zostały zasady przeprowadzania oceny ryzyka w skali trójstopniowej).
§ 4
 1. Dokumentację z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego kompletuje oraz przechowuje kierownik jednostki lub pisemnie upoważniona przez niego osoba.
 2. Na dokumentację składają się:
  1. charakterystyka stanowiska pracy,
  2. karta informacji o zagrożeniu na stanowisku pracy,
  3. karta informacji o ryzyku zawodowym,
  4. dokument potwierdzający poinformowanie pracownika o rozpoznanym ryzyku zawodowym,
  5. działania służące poprawie warunków pracy.
§ 5
Uzupełnieniem do przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego są następujące dokumenty:
 1. protokóły badań środowiskowych,
 2. protokóły badań ochrony przeciwporażeniowej,
 3. orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia (badania wstępne, okresowe),
 4. zaświadczenia o przebytych szkoleniach bhp (wstępne, podstawowe, okresowe),
 5. karty charakterystyk substancji niebezpiecznych używanych procesie pracy.
§ 6
 1. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych na podstawie przeprowadzonej oceny określają działania służące poprawie warunków pracy, które zatwierdzają:
  1. dziekan wydziału,
  2. dyrektor instytutu,
  3. dyrektor/kierownik jednostki ogólnouczelnianej, międzyuczelnianej, międzywydziałowej, centrum lub innej samodzielnej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,
  4. kanclerz Uniwersytetu.
 2. Ustalone potrzeby oraz działania służące poprawie warunków pracy w razie wątpliwości kierownicy uzgadniają ze służbą bhp.
§ 7
 1. Inspektorat BHP i Ochrony P. POŻ. w kampusie toruńskim oraz Samodzielna Sekcja BHP i Ppoż. w kampusie bydgoskim uczestniczy w części oceny dotyczącej sporządzenia listy kontrolnej warunków pracy na stanowisku.
 2. Inspektorat BHP i Ochrony P. POŻ. w kampusie toruńskim oraz Samodzielna Sekcja BHP i Ppoż. w kampusie bydgoskim przeprowadza w poszczególnych jednostkach Uczelni kontrolę wykonanych ocen ryzyka zawodowego.
§ 8
 1. Traci moc zarządzenie Nr 30 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
 2. Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt