Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 52

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Zakładu Foniatrii i Rehabilitacji Głosu na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 2 maja 2013 r. likwiduje się Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  2. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, w porozumieniu z prorektorem ds. Collegium Medicum ustali miejsce pracy dla pracowników zlikwidowanego zakładu oraz określi przynależność organizacyjną dotychczasowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem.
§ 2
  1. W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części XI dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu skreśla się pkt 38.
  2. W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu skreśla się:

    "18 39 00 00 00 Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu".

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt