Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 52

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w kampusie toruńskim.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
 1. Kanclerz Uniwersytetu powołuje w drodze decyzji komisje likwidacyjne dla wszystkich jednostek Uniwersytetu w tym dla:
  1. administracji centralnej - na wniosek kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego,
  2. wydziałów - na wniosek dziekana Wydziału,
  3. innych jednostek posiadających odrębne pole spisowe.
 2. Wniosek o powołanie komisji powinien zawierać:
  1. skład komisji tj. przewodniczącego oraz trzech członków,
  2. okres na jaki komisja ma być powołana,
  3. numer pola spisowego, z którego komisja ma prawo do przygotowania wniosku o likwidację majątku.
§ 2
 1. Z propozycją składu komisji wydziałowej występuje do dziekana kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału.
 2. Z propozycją zmian w składzie komisji do kanclerza Uniwersytetu występuje dziekan/kierownik jednostki na wniosek kierownika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego oraz kierownik Działu Administracyjnego-Gospodarczego.
§ 3
Kanclerz Uniwersytetu powołuje komisję likwidacyjną w drodze decyzji, która zawiera:
 1. skład komisji tj. przewodniczącego oraz trzech członków,
 2. okres na jaki komisja zostanie powołana,
 3. numer pola spisowego.
§ 4
 1. Kanclerz Uniwersytetu na wniosek dziekana/kierownika jednostki, kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego lub z własnej inicjatywy może odwołać całą komisję przed wyznaczonym okresem na jaki została powołana.
 2. Kanclerz Uniwersytetu na wniosek dziekana/kierownika jednostki, kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego lub z własnej inicjatywy może powołać w skład komisji inne osoby niż wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1.
§ 5
 1. Wniosek przygotowany i podpisany przez komisję o przeprowadzenie likwidacji musi być każdorazowo podpisany również przez osobę odpowiedzialną materialnie za mienie na danym polu spisowym.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza rektor lub kanclerz Uniwersytetu w zależności od wartości likwidowanego majątku.
§ 6
 1. Przy powoływaniu członków komisji należy brać pod uwagę ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 2. W szczególnych sytuacjach osoba wnioskująca może zaproponować dodatkowego członka komisji o specjalistycznej wiedzy technicznej.
§ 7
Wzór protokołu likwidacyjnego dla wszystkich komisji działających w kampusie toruńskim zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 8
W przypadku funkcjonowania komisji likwidacyjnych w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, komisje te działają w aktualnym składzie.
§ 9
 1. Traci moc zarządzenie nr 27 Rektora UMK z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w UMK oraz zarządzenie nr 37 Rektora UMK z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w kampusie toruńskim.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik do Zarządzenia nr 52 Rektora UMK z dnia 20 maja 2010 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt