Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

152

ZARZĄDZENIE Nr 51

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 października 2002 r.

dotyczące zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne

Na podstawie § 9 ust 2 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późn. zmianami) oraz § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (teks jednolity - B. Pr. Nr 4 poz. 90 z dn. 10.06.2002 r.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się dotychczasową treść § 15, nadając mu nowe następujące brzmienie:
    "1. W przypadku, gdy Prorektor ds. Dydaktyki zwalnia studenta z części lub całości odpłatności semestralnej - po pozytywnej opinii dziekana (prodziekana) - z funduszu wydziałowego zostają przekazane środki na fundusz uczelniany w wysokości 60% planowanej kwoty, którą student powinien wpłacić bez zwolnienia.
    2. W przypadku, gdy Prorektor ds. Dydaktyki zwalnia studenta z części lub całości z odpłatności semestralnej bez opinii lub przy negatywnej opinii dziekana (prodziekana), z funduszu uczelnianego zostają przekazane środki na fundusz wydziałowy w wysokości 40% planowanej kwoty, którą student powinien wpłacić bez zwolnienia.
    3. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zwolnień studentów-pracowników Uniwersytetu.
    "
  2. W zarządzeniu Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne, wyrazy "Prorektor ds. Studentów" zastępuje się wyrazami "Prorektor ds. Dydaktyki".
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2002 r. i dotyczy rozliczeń semestru letniego roku akademickiego 2002/2003.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt