Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 51

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie art. 159 i art. 163 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
  1. Od roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tworzy się specjalność: Business Administration.
  2. Studia na specjalności, o której mowa w ust. 1 są prowadzone w języku angielskim.
§ 2
Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwala plan studiów dla specjalności, o której mowa w § 1 oraz program nauczania.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania .
§ 4
W załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. dotyczącego zmiany załącznika zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dopisuje się:
11 51 03 81 00 - studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek zarządzanie specjalność: Business Administration -studia anglojęzyczne
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt