Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 50

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 179 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim

Na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 179 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w załączniku nr 1 wzorze umowy dotyczącej warunków kształcenia studentów podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie art. 43 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim, wprowadza się następujące zmiany:
  1. użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy "kaucja gwarancyjna" oraz wyrazy "opłaty za kaucję gwarancyjną" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "opłata gwarancyjna",
  2. skreśla się odnośnik pierwszy.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt