Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Kościoła oraz Zakładu Historii Krajów Skandynawskich w Zakład Historii Krajów Bałtyckich w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. nr 9 poz. 302

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Z dniem 1 lutego 2013 r. przekształca się Zakład Historii Kościoła oraz Zakładu Historii Krajów Skandynawskich w Zakład Historii Krajów Bałtyckich (nazwa w języku angielskim Department of the History of the Baltic Countries), zwany dalej "Zakładem" w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
§ 2
  1. Utworzony Zakład, o którym mowa w § 1 przejmie w całości dotychczasowe zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze prowadzone przez Zakład Historii Kościoła oraz Zakładu Historii Krajów Skandynawskich.
  2. Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Nauk Historycznych określi szczegółowe zadania utworzonego Zakładu i przydzieli będące w dyspozycji Instytutu pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w części dotyczącej Wydziału Nauk Historycznych - Instytutu Historii i Archiwistyki skreśla się kody:

"12 02 03 00 00 Zakład Historii Kościoła
12 02 23 00 00 Zakład Historii Krajów Skandynawskich"

oraz dopisuje się kod:
"12 02 27 00 00 Zakład Historii Krajów Bałtyckich"
(skrót literowy: ZHKB).
§ 4
  1. Traci moc:
    1. zarządzenie nr 63 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu II historii Średniowiecza w zakład Historii Kościoła w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
    2. § 1 pkt 2 zarządzenia nr 21 Rektora UMK z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich w Zakład Historii Krajów Niemieckich oraz Zakład Historii Krajów Skandynawskich w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt