Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

15

ZARZĄDZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 stycznia 2002 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Logopedii na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 18 ust. 3 oraz § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Od 1 lutego 2002 r. powołuje się Podyplomowe Studium Logopedii zwane dalej "studium" jako jednostkę Wydziału Filologicznego.
 2. Celem studium jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu logopedy.
§ 2
 1. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunkach: filologia polska, psychologia, pedagogika i inne kierunki humanistyczne oraz wyższych szkół medycznych i aktorskich.
 2. W szczególnych przypadkach uczestnikami studium mogą być studenci IV i V roku kierunków studiów wyższych wymienionych w ust. 1.
§ 3
 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala Dziekan Wydziału Filologicznego.
§ 4
 1. Rada Wydziału Filologicznego na wniosek kierownika studium uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów podyplomowych,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów podyplomowych.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późniejszymi zmianami).
§ 5
 1. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studium podyplomowego.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Filologicznego.
§ 6

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Filologicznego.

§ 7

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK) - do Wydziału Filologicznego dopisuje się:
"Podyplomowe Studium Logopedii: skr. lit. - PdSLog, kod ks. - 1260".

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt