Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

150

ZARZĄDZENIE Nr 49

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 października 2002 r.

w sprawie powołania zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym

Na podstawie § 82 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Od roku akademickiego 2002/2003 na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym powołuje się zaoczne 2-letnie uzupełniające studia magisterskie.

§ 2
  1. Rada Wydziału Teologicznego uchwali plan i program studiów.
  2. Zasady rekrutacji określa Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Teologicznego.
  3. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobierane będą opłaty zgodnie z zarządzeniem Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (B. Pr. Nr 1, poz. 5 z późn. zmianami).
  4. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Teologicznego.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt