Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 49

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa tryb i zasady przyznawania oraz odbywania stażu studenckiego oraz absolwenckiego w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IV, działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej "stażem".
 2. Staż ma na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie studentom i absolwentom startu zawodowego.
§ 2
 1. Staże przyznawane są na zasadach konkursu.
 2. Staże przyznaje komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK na wniosek Koordynatora Projektu, zwana dalej "Komisją".
 3. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  1. ogłoszenie konkursu poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Wydziału Matematyki i Informatyki,
  2. sprawdzenie poprawności i ocena złożonych wniosków,
  3. ustalenie list rankingowych studentów oraz absolwentów ubiegających się o staż,
  4. ustalenie list stażystów,
  5. wydawanie decyzji w sprawie przyznania stażu.
 4. Konkurs składa się z następujących etapów:
  1. składanie wniosków o przyznanie stażu,
  2. ocena listu motywacyjnego kandydata na staż przez Komisję,
  3. ocena przez Komisję wyników ze studiów i osiągnięć studenta lub absolwenta,
  4. ustalenie i ogłoszenie list rankingowych oraz list studentów oraz absolwentów zakwalifikowanych na staż,
  5. dostarczenie przez studentów oraz absolwentów zakwalifikowanych na staż dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz dopełnienie formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta lub absolwenta do ZUS.
  6. wydanie decyzji w sprawie przyznania stażu.
§ 3
 1. Staże mogą trwać jeden, dwa lub trzy miesiące i muszą zakończyć się do dnia 31 grudnia roku, w którym staż został przyznany.
 2. Limit staży jedno-, dwu- oraz trzymiesięcznych, odrębnie dla kierunku matematyka i informatyka, określi Komisja w ogłoszeniu o konkursie.

Tryb i zasady przyznawania stażu

§ 4
 1. O staż może ubiegać się student drugiego roku studiów drugiego stopnia lub absolwent studiów drugiego stopnia WMiI UMK, który podjął studia w ramach projektu, o którym mowa w § 1 na kierunku matematyka lub informatyka i spełnił łącznie następujące warunki:
  1. złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. uczestniczył we wszystkich obowiązujących go zajęciach wyrównawczych realizowanych w ramach projektu,
  3. uczestniczył we wszystkich obowiązujących go dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia realizowanych w ramach projektu,
  4. zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane do realizacji w semestrze zimowym danego roku studiów zgodnie z planem studiów na danym kierunku,
  5. uzyskał deklarację firmy lub przedsiębiorstwa, zwanego dalej "Zakładem pracy", spełniającego warunki, o których mowa w ust. 2, o gotowości przyjęcia na staż,
  6. nie otrzymał wcześniej stypendium stażowego w ramach projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK",
  7. nie powtarzał semestru lub roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów.
 2. Student lub absolwent zainteresowany podjęciem stażu otrzymuje od WMiI UMK list intencyjny, stanowiący załącznik nr 1 i jest zobowiązany samodzielnie znaleźć Zakład pracy, który będzie gotowy przyjąć go na staż, z tym zastrzeżeniem, że student lub absolwent nie może odbywać stażu w Zakładzie pracy, w którym:
  1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
  2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem.
 3. Gotowość przyjęcia studenta lub absolwenta na staż Zakład pracy potwierdza w formie listu intencyjnego opatrzonego pieczątką i podpisem osoby uprawnionej, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 4. O staż nie może ubiegać się osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Zakładzie pracy, w którym ubiega się o staż .
§ 5
 1. Prawo do stażu Komisja ustala na podstawie wniosku studenta lub absolwenta o przyznanie jedno, dwu- lub trzymiesięcznego stażu, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku o przyznanie stażu student lub absolwent dołącza następujące dokumenty:
  1. potwierdzenie ze strony Zakładu pracy (list intencyjny), z pieczątką oraz podpisem osoby uprawnionej, gotowości przyjęcia studenta lub absolwenta na jedno-, dwu- lub trzymiesięczny staż (wraz z podaniem planowanego terminu odbycia stażu).
  2. list motywacyjny kandydata kierowany do Komisji uzasadniający, dlaczego planowany staż jest zgodny z sylwetką absolwenta danego kierunku studiów (list motywacyjny nie powinien przekraczać jednej strony).
  3. oświadczenie, iż nie zachodzi niedozwolone podwójne finansowanie - załącznik nr 4.
  4. oświadczenie o braku powinowactwa lub pokrewieństwa z właścicielem lub współwłaścicielem Zakładu pracy oraz oświadczenie o braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - załączniki nr 5.
  5. dokumenty potwierdzające: aktywną pracę na rzecz UMK; udział w konkursach lub zawodach, w których student lub absolwent reprezentował WMiI UMK; posiadanie publikacji; wygłoszenie referatu na konferencji naukowej; aktywną działalność w Kole Naukowym Matematyków WMiI (zaświadczenie wydane przez przewodniczącego Koła).
 3. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 student lub absolwent składa w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki, pokój D 219, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
§ 6
 1. Proces kwalifikacji na staż składa się z dwóch etapów:
  1. etap I - ocena listu motywacyjnego,
  2. etap II - ocena wyników studiów oraz osiągnięć studentów lub absolwentów.
 2. W etapie I Komisja ocenia list motywacyjny pod względem zgodności planowanego stażu z oczekiwaną sylwetką absolwenta danego kierunku. Do drugiego etapu zakwalifikowani są studenci oraz absolwenci, których listy motywacyjne uzyskały pozytywną ocenę.
 3. W drugim etapie oceniane są wyniki studiów oraz osiągnięcia studenta lub absolwenta. Szczegółowe kryteria oceny określa poniższa tabela.

  L.p. Elementy oceny uwzględniane w II etapie konkursu Liczba punktów MLP*
  1. Średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z przedmiotów zaliczonych przez studenta w trzech pierwszych semestrach studiów drugiego stopnia wysokość średniej x 3 15,00
  2. Udokumentowana aktywna praca na rzecz UMK 1 1,00
  3. Konkurs lub zawody, w których student lub absolwent reprezentował WMiI UMK 1 2,00
  4. Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych (opublikowane lub przyjęte do druku) 2 4,00
  5. Inne publikacje 1
  6. Referaty wygłoszone na konferencji naukowej 1 3,00
    Dodatkowo studenci informatyki    
  7. Główne PKD Zakładu pracy, w którym student lub absolwent planuje odbyć staż znajduje się na liście preferowanych PKD (podanej w ogłoszeniu o konkursie) 1 1,00
    Dodatkowo studenci matematyki    
  8. Aktywna działalność w Kole Naukowym Matematyków WMiI 1 1,00
   *     MLP - maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Komisja za dany element oceny
§ 7
 1. Studenci ubiegający się o staż umieszczani są na listach rankingowych w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych w II etapie oceny wniosków. Dla każdego kierunku ustala się trzy odrębne listy rankingowe: lista osób wnioskujących o staż jednomiesięczny, lista osób wnioskujących o staż dwumiesięczny oraz lista osób wnioskujących o staż trzymiesięczny.
 2. Jeżeli kryteria określone w § 6 okażą się niewystarczające, pozycję osoby ubiegającej się o stypendium stażowe na liście rankingowej ustali Komisja biorąc pod uwagę inne osiągnięcia studenta lub absolwenta.
 3. Komisja przyznaje staże najlepszym osobom z list rankingowych w ramach limitów staży, o których mowa w § 3 ust.2.
 4. Po zakończeniu procedury opisanej w ust. 3 osoby, które nie otrzymały stażu, umieszczane są na wspólnych listach rankingowych odrębnych dla każdego kierunku.
 5. Komisja przyznaje niewykorzystane staże najlepszym osobom z list rankingowych, o których jest mowa w ust. 4.
 6. Student lub absolwent może nie zgodzić się na przyjęcie stażu innej długości niż wnioskowany.
 7. Listy rankingowe oraz listy osób zakwalifikowanych na staż są ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Wydziału Matematyki i Informatyki.
§ 8
 1. Studenci oraz absolwenci, którzy zostali zakwalifikowani na staż, w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia list osób zakwalifikowanych, są zobowiązani do:
  1. dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki, pok. D 219, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  2. dopełnienia formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta lub absolwenta do ZUS,
  3. podpisania umowy o staż.
 2. Studentów oraz absolwentów, którzy nie spełnią w określonym terminie obowiązku, o którym mowa w ust.1. Komisja pozbawia prawa do stażu. Zwolniony w ten sposób staż przyznawany jest kolejnej osobie z listy rankingowej, o której jest mowa w § 7 ust. 4.

Zasady odbywania stażu

§ 9
 1. Staż odbywa się na podstawie trójstronnej pisemnej umowy o staż, zwanej dalej "umową", zawartej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakładem pracy i stażystą. Wzór umowy określa załącznik nr 6.
§ 10
Zakład pracy, u którego student lub absolwent odbywa staż:
 1. zapoznaje stażystę z programem stażu,
 2. zapoznaje stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 3. zapewnia stażyście ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 4. szkoli stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 5. przydziela na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 6. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Uniwersytet o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 7. wydaje stażyście opinię, niezwłocznie po zakończeniu stażu.
§ 11
Do obowiązków stażysty należy:
 1. przestrzeganie ustalonego przez Zakład pracy rozkładu czasu pracy,
 2. sumienne, staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 3. przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 4. sporządzanie sprawozdania (zgodnie z załącznikiem nr 7) z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
§ 12
Opiekun stażysty udziela stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu stażysty, o którym mowa w § 5 pkt. 4.
§ 13
 1. Uniwersytet na wniosek stażysty może rozwiązać z Zakładem pracy umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez Zakład pracy warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
 2. Uniwersytet na wniosek Zakładu pracy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Zakładu pracy, może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
  2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Zasady wypłacania stypendium stażowego

§ 14
 1. Stażysta ma prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu odbywania stażu, zwanego dalej "stypendium stażowym".
 2. Stypendium stażowe jest płatne ze środków projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK" w ramach Zadania nr 4. Koszt stypendium stażowego pokrywany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % ze środków Budżetu Państwa.
 3. Warunkiem wypłaty stypendium stażowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki, pok. D 219, i przyjęcie przez Koordynatora projektu miesięcznego sprawozdania z realizacji stażu oraz zaświadczenia o prawidłowym przebiegu odbywanego stażu.
 4. Jeżeli sprawozdanie oraz zaświadczenie, o których mowa w ust. 4 zostaną złożone i przyjęte przez Koordynatora projektu do 10 dnia miesiąca, wypłata stypendium nastąpi w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przepisy końcowe

§ 15
Traci moc Zarządzenie Nr 38 Rektora UMK z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK".
§ 16
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - List intencyjny
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - List intencyjny
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Wniosek aplikacyjny
dokument Załącznik nr 4 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Oświadczenie
dokument Załącznik nr 5 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Oświadczenie
dokument Załącznik nr 6 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Umowa o staż
dokument Załącznik nr 7 do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich - Sprawozdanie z odbutego stażu
dokument Załącznik nr 1 do Umowy o staż - Program stażu
dokument Załącznik nr 2 do Umowy o staż - Zaświadczenie o prawidłowym przebiegu odbywanego stażu
dokument Załącznik nr 3 do Umowy o staż - Potwierdzenie odbycia stażu

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt