Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 24 października 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

133

ZARZĄDZENIE Nr 48

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 października 2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały Nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. - Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (B. Pr. Nr 6, poz. 93)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 4 listopada 2002 r. w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK przekształca się Pracownię Zasobów Sprzętowo-Programowych w Zespół Systemów Sprzętowo-Programowych, zwany dalej "Zespołem".
  2. Pracownicy przekształconej jednostki, o której mowa w ust. 1, stają się pracownikami powołanego Zespołu.
§ 2
  1. Kierownika Zespołu powołuje i odwołuje Rektor zgodnie z § 62 ust. 3 i § 64 ust. 4 i 5 Statutu UMK oraz Regulaminem UCI z uwzględnieniem opinii Rady Informatycznej.
  2. Kierownik UCI przygotuje zakres praw i obowiązków dla kierownika Zespołu.
  3. Kierownik Zespołu przygotowuje zakres praw i obowiązków dla podległych mu pracowników z uwzględnieniem aktualnych zadań Zespołu.
§ 3

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. - Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika skreśla się Pracownię Zasobów Sprzętowo-Programowych i dopisuje się Zespół Systemów Sprzętowo-Programowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt