Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 48

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 7, poz. 252)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2013/2014

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2013 r. do 16 lutego 2014 r.
   
Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 1 października 2013 r.
   
Zajęcia dydaktyczne od 2 października 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
   
Wakacje zimowe od 21 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.
   
Zajęcia dydaktyczne od 7 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r.
   
Egzaminacyjna sesja zimowa od 3 lutego 2014 r. do 16 lutego 2014 r.
   
SEMESTR LETNI od 17 lutego 2014 r. do 30 września 2014 r.
   
Zajęcia dydaktyczne od 17 lutego 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r.
   
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego od 21 lutego 2014 r. do 4 marca 2014 r.
   
Wakacje wiosenne od 18 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.
   
Zajęcia dydaktyczne od 23 kwietnia 2014 r. do 11 czerwca 2014 r.
   
Egzaminacyjna sesja letnia od 12 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.
   
Wakacje letnie od 27 czerwca 2014 r. do 30 września 2014 r.
   
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego od 1 września 2014 r. do 14 września 2014 r.
§ 2
W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów w roku akademickim 2013/2014 ustala się, że 29 stycznia (środa) i 30 stycznia (czwartek) 2014 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek oraz 9 czerwca (poniedziałek) i 10 czerwca 2014 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.
§ 3
 1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.):
  1. 1 listopada 2013 r. (Wszystkich Świętych),
  2. 11 listopada 2013 r. (Narodowe Święto Niepodległości),
  3. 6 stycznia 2014 r. (Święto Trzech Króli),
  4. 1 maja 2014 r. (Święto Państwowe),
  5. 3 maja 2014 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja),
  6. 8 czerwca 2014 r. (pierwszy dzień Zielonych Świątek).
 2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
  1. 1 października 2013 r. (inauguracja roku akademickiego), 19 lutego 2014 r. (Święto Uczelni), 30 kwietnia 2014 r., 2 maja 2014 r.,
  2. 9-10 maja 2014 r. na wydziałach zlokalizowanych w Toruniu (Juwenalia w Toruniu),
  3. 16-17 maja 2014 r. na wydziałach Collegium Medicum w Bydgoszczy (Juwenalia w Bydgoszczy).
§ 4
 1. Plany zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych ustalą jednostki prowadzące studia, a dziekani wydziałów zatwierdzą i ogłoszą w systemie USOS nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem semestru.
 2. Terminy zjazdów i plany zajęć na studiach niestacjonarnych ustalą jednostki prowadzące studia, a dziekani wydziałów zatwierdzą i ogłoszą na stronie internetowej wydziału lub w systemie USOS nie później niż na 14 dni przed terminem pierwszego zjazdu w semestrze.
 3. Zmiany w planach zajęć i terminach zjazdów mogą być wprowadzane tylko za zgodą dziekana.
 4. Dziekan zobowiązany jest do poinformowania, bez zbędnej zwłoki, studentów, doktorantów i prowadzących zajęcia o wprowadzanych zmianach i zaktualizowania planów zajęć odpowiednio w systemie USOS lub na stronach internetowych.
§ 5
Rada wydziału, na wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez wydziałową radę samorządu studentów, może ustalić inne terminy sesji egzaminacyjnej, dla studentów ostatniego semestru studiów, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia. Przepis § 4 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2013 r. i obowiązuje od 1 października 2013 roku.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt